Yıl:2020   Sayı: 20   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Damla ATİK
TEMEL TASARIM ÜRÜNLERİNDEKİ YORUM ÇEŞİTLİLİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME DENEYİMİ
 
Amaç: Tasarım; sahip olunan bilgi, beceri, zevk ve yaratıcılığın, farkındalık ve ilhamla yoğrularak, sanatsal ve estetik sunumla ifade edildiği zorlu bir süreçtir. Tasarım eğitimi verilen bölümlerde temel tasarım dersi, özgün eğitim formasyonu nedeniyle öğrencilerin anlamak ve anlamlandırmakta zorlandıkları bir derstir. Soyut bilgilerin, yaratıcılıkla yorumlanarak somut ürünlere dönüştürülmesi, öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları bir uygulama olmaktadır. Bununla birlikte değerlendirme aşamasında yapılan eleştiriler, öğrenci tarafından kolay anlaşılmamakta ve kendilerini başarısız olarak algılamalarına neden olmaktadır. Bu noktada değerlendirme aşaması temel tasarım eğitiminin önemli bir bileşeni olarak, anlaşılır ve öğrenciyi cesaretlendirir nitelikte olmalıdır. Ürünler, her bir öğrencinin özgün yorumunu içermesinden dolayı öğretim elemanları açısından da değerlendirme güçlüğü barındırmaktadır. Literatürde yaratıcılık ve tasarım konusunda araştırmalar bulunmakla birlikte, değerlendirmeye yönelik çalışmalara pek sık rastlanmamaktadır. Yöntem: Tasarımda mutlak doğru var mıdır? Tasarım ürünleri değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Öğretim elemanı değişirse, değerlendirme değişir mi? Tasarım ürünleri ne ölçüde yoruma açıktır? Çalışmada bu soruları yanıtlamak üzere öğrencilerin, öğretim elemanının ve üçüncü şahısların görsel değerlendirmelerini ve anket sonuçlarını içeren nitel ve nicel bir değerlendirme yöntemi önerilmiş ve deneyimlenmiştir. Bulgular: Edebi bir metin okumasıyla, öğrencilerden temel tasarım öğe ve ilkelerine dayanan bir kent betimlemesi yapmaları istenmiş; farklı ürünler ile yorum çeşitliliği ortaya konmuştur. Sonuç: Çalışmanın sonuçları, ürünlerin bir bütün olarak yoruma açık olduğunu ancak temel tasarım esaslarını barındırması açısından yoruma kapalı olduğunu göstermiştir. Bir başka deyişle tasarım ürününün başarısı, probleme yönelik çözümü doğru yansıttığı sürece mutlak; estetik ve bütünlük açısından ise göreceli olmaktadır. Bu çalışma ile, hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için tasarım ürünlerinin değerlendirmesine yönelik bir bakış açısı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme Yöntemi, Görünmez Kentler, Kritik, Temel Tasarım Eğitimi, Yorumlama

10.17365/TMD.2020.20.4

AN EVALUATION EXPERIENCE FOR INTERPRETATION DIVERSITY OF BASIC DESIGN PRODUCTS
 
Aim: Design is a challenging process in which knowledge, skill, sophistication and creativity are kneaded with awareness and inspiration; and expressed through an artistic presentation. Basic design course has a specific education formation thus students have difficulty in understanding and making sense of it. Transforming intangible knowledge based on design fundamentals into tangible products by interpreting, is a new experience. Besides, the criticisms made during the evaluation session cause them to perceive themselves as unsuccessful. At this point, the evaluation session should be understandable and encouraging the students. The products also contain evaluation difficulties for the instructors; they contain unique interpretation of each student. Although there are studies on creativity and design in the literature, studies on evaluation are not frequently encountered. Method: Is there an absolute truth in design phenomenon? What should be considered when evaluating design products? Does the evaluation differ when instructors change? To what extend the design products are open to comment? In order to answer these questions, a qualitative and quantitative evaluation method including questionnaire and visual evaluation of students, instructor and third parties was recommended and experienced in this study. Results: Students were asked to make a city description which was related to a literary text. The interpretation diversity has been presented through different products. Conclusion: The results indicated that the products are open to comment as an entirety but not open in terms of having the basic design fundamentals. An evaluation approach is presented for both students and instructors within this study.

Keywords: Basic Design Education, Critique, Evaluation Method, Interpretation, Invisible Cities

10.17365/TMD.2020.20.4

Tam Metin