Year:2018   Issue: 13   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 244

VERTICAL GARDENS APPLICATIONS ON URBAN LANDSCAPE DESIGN

Nezahat KIRIT ORCID Icon, Alper SAĞLIK ORCID Icon

Aim: This research aimed at the importance and place of vertical gardens in urban landscape design. This research reflects the properties of the vertical gardens in İstanbul. Method: After the general description has been made by the literature study, according to these definitions, explanations were made by specifying the utilities, features and application methods of the vertical gardens. Results: The observations made over the vertical garden is situated in Istanbul and has been determined photographed place in the urban landscape. At the same time examples of vertical gardens from around the world it is also given. Conclusion: Vertical gardens have become important in urban landscape design by giving a new perspective to landscape architecture. Sustainability of vertical gardens should be based on maintenance and application services. The benefits of vertical gardens to urban and urban landscape design and the contribution to urbanization have been determined. This missing aspects of the vertical gardens have been identified and recommendations have been made for their elimination.

Keywords: City, Urban Design, Vertical Garden, Urban Landscape Design

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.2


KENTSEL PEYZAJ TASARIMINDA DİKEY BAHÇE UYGULAMALARI

Amaç: Bu çalışma, dikey bahçelerin kentsel peyzaj tasarımında önemini ve yerini belirlemeyi amaçlamıştır. Kapsam: Dikey bahçelerin geçmişten günümüze tarihçesi, güncel uygulama yöntemleri ile hangi alanlarda hangi amaçla kullanıldıklarıı, kullanılan yapısal ve bitkisel materyal, tasarım kararları, kente sağladığı katkılar, uygulama örnekleri, Dünya, Türkiye ve İstanbul örnekleri analiz edilerek açıklanmıştır. Yöntem: Yerli ve yabancı literatür taraması yapılarak güncel ilk örnekler ve güncel örnekler incelenip karşılaştırmaları yapılarak genel tanımlar verildikten sonra, bu tanımlara göre dikey bahçelerin kente yararları, özellikleri, uygulama yöntemleri belirtilerek açıklamalar yapılmıştır. Bulgular: İstanbul’da bulunan dikey bahçelerin yerinde gözlem yapılması ve fotoğraflanarak kentsel peyzajda yeri belirlenmiştir. Aynı zamanda dünyadan ve Türkiye’den dikey bahçe örnekleri de verilmiştir. Sonuç: Dikey bahçe peyzaj mimarlığına farklı bir şekilde bakışı vurgulayarak kentsel tasarımda etkili bir unsur haline gelmiştir. Giderek önemli hale gelen dikey bahçelerin bakım ve uygulama hizmetlerinde sürdürülebilirlik esas alınmalıdır. Dikey bahçelerin kente ve kentsel peyzaj tasarımına sağladığı yararlar ile kentliye katkıları saptanmıştır. Çalışmada dikey bahçelerin eksik yanları belirlenmiş ve bunların giderilmesine yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kentsel Tasarım, Dikey Bahçe, Kentsel Peyzaj Tasarımı

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.2


33