Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 611

Burcu BURAM ÇOLAK ORCID Icon,İdil AYÇAM ORCID Icon

EXAMPLES OF ADAPTIVE MODULE VARIATIONS FOR ADAPTABLE BUILDING SHELL DESIGN

Aim: The aim of the research is to obtain numerical data by examining the types of adaptation, adaptation components, and adaptation pattern knowledge based on widely known building examples worldwide that have been frequently studied in the literature in relation to buildings designed with adaptive building envelopes. Through the obtained numerical data, the aim is to analyze which parameters are preferred more while designing an adaptive module. Method: Adaptation type, component, pattern and method parameters were examined by tracing method on the examined building samples. The obtained numerical data were statistically evaluated with the regression analysis method, and the percentages were found and compared. Results: As the adaptation type of the modules of the structures examined in the study, 70% were found to be mobile while 30% were fixed. The usage rates of the adaptation components of the modules of the projects were found on the facade, the shell, the facade + the shell and the structure + the shell. It has been observed that the most common geometric and traditional patterns are used among the adaptation patterns. Conclusion: When adaptation methods were examined, it was determined that the most common features in the examples were being sensitive to solar movement, having light level control, being able to control shading and indoor spaces, contributing to passive systems, and being adaptable to climate. The preference for these criteria varies according to the conditions. This study aims to shed light on parameter selection for future adaptive designs and studies.

Keywords: Building Shell, Adaptive Architecture, Adaptive Facade Design, Adaptive Module Variations

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.01


UYARLANABİLİR BİNA KABUĞU TASARIMI İÇİN ADAPTİF MODÜL VARYASYONLARIN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Amaç: Araştırmanın amacı adaptif bina kabuğu ile tasarlanmış olan literatürde makalelerde sıkça incelenen örneklerden seçilmiş olan, dünya genelinde yaygın olarak bilinen, bina örnekleri üzerinden adaptasyon tipleri, adaptasyon birleşenleri ve adaptasyon desen bilgisi incelenerek sayısal veriler elde etmektir. Elde edilen sayısal veriler aracılığıyla adaptif bir modül tasarlanırken hangi parametrelerin daha fazla tercih edildiğinin analiz edilebilmesi hedeflenmektedir. Yöntem: İncelenen yapı örnekleri üzerinden iz sürme yöntemi ile adaptasyon tip, birleşen, desen ve metot parametreleri irdelenmiştir. Elde edilen sayısal veriler istatiksel olarak regresyon analiz yöntemi ile değerlendirilerek yüzde oranları bulunup karşılaştırmaya gidilmiştir. Bulgular: Çalışmada incelenen yapıların modül örneklerinin adaptasyon tipi olarak %70’inin hareketli iken %30’unun sabit olduğu görülmüştür. Projelerin modüllerinin adaptasyon birleşenlerinin cephede, kabukta, cephe + kabukta ve strüktür + kabukta kullanım oranları bulunmuştur. Adaptasyon desenlerinden en sık geometrik ve geleneksel desenin kullanıldığı görülmüştür. Sonuç: Adaptasyon metotları incelendiğinde; güneş hareketine duyarlı olma, ışık seviyesi kontrolü özellikli, gölgeleme- iç mekân kontrolü yapabilme, pasif sistemlere katkı sağlayabilme ve iklime duyarlı uyarlanabilir olma kriterlerinin örneklerde en çok yer alan özellikler olduğu tespit edilmiştir. Bu kriterlerin tercih edilme durumu koşullara göre değişkenlik göstermektedir. Bu çalışma ileride yapılacak olan adaptif tasarımlara ve çalışmalara parametre seçimi için ışık tutmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bina Kabuğu, Uyarlanabilir Mimari, Adaptif Cephe Tasarımı, Adaptif Modül Varyasyonları

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.01

Page Range: 1-23


223