Year:2023   Issue: 30   Area: İç Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 603

Burcu ÖZOZAN ORCID Icon,Meryem YALÇIN ORCID Icon,Esin FAKIBABA DEDEOĞLU ORCID Icon

EFFECTS OF SENSITIVE DESIGN ON CEREBRAL PALSY PATIENTS IN PHYSIOTHERAPY AND REHABILISTATION CENTERS

Cerebral Palsy occurs when the brain has not yet completed its development. This disease progresses in the form of motor control and posture disorder, which occurs as a result of an injury with an unclear diagnosis that develops during birth or in the first three years (Altındağ et al. 2009). Basic problems of Cerebral Palsy patients; motor abilities, hand-eye coordination, action-reaction balance is limited. For children struggling with this disease, it is very important to provide conditions that stimulate and develop their muscle and nervous systems in an environment where they feel safe. Aim: In this study, the curative role, quality and scope of sensory design in physiotherapy and rehabilitation centers in Cerebral Palsy (CP) disease, discussed from an interdisciplinary perspective is targeted. Method: Within the scope of the research, data were collected by applying questionnaire and interview technique to evaluate the opinions of physiotherapists, health personnel and doctors working in physiotherapy and rehabilitation centers in Ankara between 2018-2019. Results: Within the scope of the study, the analysis of the data obtained from the questionnaire and interviews made with 48 people consisting of physiotherapists, health personnel and doctors working in physiotherapy and rehabilitation centers; The positive effects of sensory design on the perception of space of cerebral palsy patients in physiotherapy and rehabilitation centers have been shed light on, and in this context, the supportive role of healing space design in the treatment of this disease has been revealed. Conclusion: As a result of this study, it has been observed that physiotherapy and rehabilitation centers, sensory design used in design have an effect on the psychological space perception of cerebral palsy patients under the sub-title of light, color and texture. To the treatments applied to the healing power of the place; It has been determined that factors affecting sensory integrity, such as the sense of sight and the sense of touch, have an effect on the completion of the lack of physical motor skills

Keywords: Healing Environment, Sensory Stimulation, Physiotherapy

10.17365/TMD.2023.TURKEY.30.01


FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE DUYUSAL TASARIMIN SEREBRAL PALSİ HASTALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE YERİ

Serebral Palsi beynin henüz gelişimini tamamlamamış olduğu dönemde oluşur. Bu hastalık doğum sırasında ya da ilk üç yılda gelişen tanısı net olmayan bir hasarlanma sonucu ortaya çıkan motor kontrol ve postür bozukluğu şeklinde seyreder (Altındağ vd., 2009). Serebral Palsi hastalarının temel sorunları; motor kabiliyetleri, el-göz koordinasyonu, etki-tepki dengelerinin kısıtlı olmasıdır. Araştırma kapsamında bu hastalık ile mücadele eden çocuklar ele alınacaktır. Onlar için güvende hissettikleri bir ortamda kas ve sinir sistemlerini uyaran ve geliştiren koşulların sağlanması çok önemlidir. Amaç: Bu çalışmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde duyusal tasarımın serebral palsi hastalığı üzerindeki iyileştirici rolü, niteliği ve kapsamı disiplinler arası bir bakış açısı ile ele alınması hedeflenmektedir. Yöntem: Araştırma kapsamında 2018-2019 yılları arasında Ankara’daki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapist, sağlık personeli ve doktorların görüşü değerlendirilmek üzere anket ve mülakat tekniği uygulanarak veriler toplanmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapist, sağlık personeli ve doktorların oluşturduğu 48 kişiye yapılan anket ve mülakattan elde edilen verilerin analizleri yorumlanarak; fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerinde duyusal tasarımın serebral palsi hastalarının mekân algısında olumlu etkilerine ışık tutmuş ve bu bağlamda iyileştiren mekân tasarımının bu hastalığın tedavisindeki destekleyici rolü ortaya konmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, serebral palsili çocuk hastalar için tasarlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan ışık, renk ve doku öğelerinin tasarıma ve dolayısıyla tedavi sürecine dahil edilmesi hastaları psikolojik yönden olumlu yönde etkilediği ortaya konmuştur. Serebral Palsili çocuk hastaların temel gereksinimi olan “Motor Kabiliyetleri, El Göz Koordinasyonları, Etki Tepki Dengeleri, Güvende Hissetme, Uyarıcı ve Geliştirici, Sosyalleşme istekleri” şeklindeki kriterler ile mekan tasarımına entegre edilmiş ve mekanın iyileştirici gücünün etkileri olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İyileştiren Çevre, Duyusal Uyarım, Fizyoterapi

10.17365/TMD.2023.TURKEY.30.01

Page Range: 1-19


74