Year:2022   Issue: 26   Area: Endüstri Ürünleri Tasarımı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 584

Aybike ESER ORCID Icon,Yener ALTIPARMAKOĞULLARI ORCID Icon

DETERMINING THE TIME-DEPENDENT CHANGES OF HEDONIC AND PRAGMATIC APPROACHES IN USER EXPERIENCE

Purpose: In this study, it is aimed to investigate timedependent changes and causality in user experience within the framework of hedonic and pragmatic approach. Method: The temporal changes of the user experience have been tried to be determined through the V60 product, which is one of the coffee equipments. In the first stage, the interview method was used to detect deep information and unobservable situations, and in the second stage, the design probe method which is used to collect instant data in long-term experience research, was used. Findings: The temporal variation of the user experience was evaluated in 4 stages. These; pre-experience period, exploration period, familiarity period and assimilation period. When the change of hedonic and pragmatic approaches over time is examined, pragmatic adjectives were found to have higher density than hedonic adjectives. Conclusion: In hedonic approches; practical use, dominance and product feeling are positive, the expectations and feelings about the service, security and action process are negative sub-factors that explain the reasons for the changes. In pragmatic approaches; product capacity, practical use and dominance factors positively; service, ergonomics, action process and dominance emerged as sub-factors explaining the reasons for the negative changes.

Keywords: Industrial Design, User Experience, User Expectations

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.02


KULLANICI DENEYİMİNDE HEDONİK VE PRAGMATİK YAKLAŞIMLARIN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu çalışmada kullanıcı deneyimindeki zamana bağlı değişimlerin ve nedenselliklerin hedonik ve pragmatik yaklaşım çerçevesinde araştırılması hedeflenmiştir. Yöntem: Kullanıcı deneyiminin zamansal değişimleri kahve ekipmanlarından V60 ürünü üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. İlk aşamada derin bilgileri ve gözlemlenemeyen durumları tespit edebilmek amacıyla mülakat yöntemi, ikinci aşamada uzun vadeli deneyim araştırmalarında anlık verilerin toplanmasına yönelik kullanılan design probe yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Kullanıcı deneyiminin zamansal değişimi 4 aşamada değerlendirilmiştir. Bunlar; deneyim öncesi dönem, keşif dönemi, aşinalık dönemi ve özümseme dönemi olarak belirlenmiştir. Hedonik ve pragmatik yaklaşımların zaman kapsamında değişimi incelendiğinde, pragmatik sıfatların hedonik sıfatlara göre daha yüksek yoğunlukta oldukları ortaya çıkmıştır. Sonuç: Hedonik yaklaşımlarda pratik kullanım, hakimiyet ve ürün hissiyatı olumlu yönde; hizmet, güvenlik ve eylem süreciyle ilgili oluşan beklenti ve duygular ise olumsuz yönde gerçekleşen değişimlerin nedenlerini açıklayan alt faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Pragmatik yaklaşımlarda ise ürün kapasitesi, pratik kullanım ve hakimiyet faktörleri olumlu yönde; hizmet, ergonomi, eylem süreci ve hakimiyet ise olumsuz yönde gerçekleşen değişimlerin nedenlerini açıklayan alt faktörler olarak ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Tasarım, Kullanıcı Deneyimi, Kullanıcı Beklentileri

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.02

Page Range: 1-36


167