Year:2020   Issue: 21   Area: Architecture  

Gizem ÖZKAN ÜSTÜN, Pınar DİNÇ KALAYCI
‘TRANS-’ APPROACH TO ARCHITECTURE AND MUSIC INTERACTION: THE RELATIONSHIP BETWEEN MARCOS NOVAK’S LIQUID ARCHITECTURE AND MUSIC
 
Aim: The aim of this research is to identify the Novak’s relationship of ‘liquid architecture and music’ as an approach that diverges from the architecture music relationships that have been built throughout the historical process. Method: In describing the approach, initially, the intellectual and critical foundations and features of liquid architecture were emphasized, and subsequently, its relationship with music was discussed through case studies in comparison to the current relationship between architecture and music. Results: When the current relationships of the architecture and music are evaluated, the attitude apart from the arising sensations and affections doesn’t exist within the relationship of liquid architecture and music. Liquid architecture, which has characteristics such as continuity, timelessness, plurality, poetry and obscurity, acquires the characteristics of the individual varying based on his/her body, senses, perceptions, and emotions as the way of producing architecture. It is claimed that the liquidity approach will influence music and architecture in different ways than is known, and that music will transform into a new form of architecture, while architecture becoming a new form of music. In this context, it extends ‘beyond (trans-)’ the limits of current approaches. Conclusion: The sixth category of methodical approaches in architecture music interaction can be defined as the relationship of liquid architecture and music. The way it relates to music and the way it produces architecture also suggests a direction of development to concrete architecture and virtually warns about renewing its theory and tools.

Keywords: Relationship Between Music and Architecture, Marcos Novak, Liquid Architecture, Cyberspace

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.3

MİMARLIK-MÜZİK ETKİLEŞİMİNE ‘ÖTE’ YAKLAŞIM: MARCOS NOVAK’IN AKIŞKAN MİMARLIĞI VE MÜZİK İLİŞKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, tarihsel süreç boyunca kurgulanan mimarlık-müzik ilişkilerinden farklılaşan M. Novak’ın ‘akışkan mimarlık-müzik’ ilişkisini bir yaklaşım olarak tanılamaktır. Yöntem: Yaklaşımı ortaya koymada, birincil olarak akışkan mimarlığın düşünsel, eleştirel temelleri ve özelliklerine odaklanılmış, daha sonra müzik ile ilişkisi örnek çalışmalar üzerinden, mevcut mimarlık-müzik ilişkisi ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Bulgular: Mimarlık ve müzik etkileşiminin mevcut ilişkileri değerlendirildiğinde ortaya çıkan duyumsamalardan, duygulanımlardan uzak tavır, akışkan mimarlık-müzik ilişkisinde bulunmamaktadır. Süreklilik, zamansızlık, çoğulluk, şiirsellik, bilinmezlik gibi niteliklere sahip olan akışkan mimarlık, bireyin bedeni, duyuları, algıları ve duygularına göre değişme niteliklerini mimarlık üretme biçimi olarak kazanmaktadır. Akıcılık yaklaşımının, müzik ve mimarlığı da bilinegelenden farklı şekillerde etkileştireceği, müziğin mimarlık, mimarlığın da müzik olacağı yeni bir duruma dönüşeceği iddia edilmektedir. Bu bağlamda mevcut yaklaşımların ‘öte’sine taşmaktadır. Sonuç: Mimarlık müzik etkileşiminde yöntemsel yaklaşımların altıncı kategorisi akışkan mimarlık-müzik ilişkisi olarak tanımlanabilir. Müzik ile kurguladığı ilişki biçimi ve mimari üretme biçimi, somut mimarlığa da bir gelişim yönü önermekte, teori ve araçlarını yenilemesi için adeta bir uyarı yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık-Müzik ilişkisi, Marcos Novak, Akışkan Mimarlık, Siber Uzay

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.3

Tam Metin