Year:2023   Issue: 29   Area: Tasarım

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 685

Hatice Meltem GÜNDOĞDU ORCID Icon,Dilan Nur ÖBÜK ORCID Icon,Engin KABATAŞ ORCID Icon,Fürüzan ÇELİK ORCID Icon

A RESEARCH ON THE OBSERVATION OF SPATIAL SEGREGATION IN KIRKLARELI GYPSY NEIGHBORHOOD

Aim: To reveal whether the places where the Gypsies live in Kırklareli Central district are spatially separated from the city center and at the same time segregated, and to make suggestions for the solution of this segregation. Method: Information document collection, mapping, observation, photographing and spatial analysis methods were used in this study, The examination stages of the spatial segregation were handled in three stages in the spatial analysis studies, 1st Stage: "Mapping Spatial segregatıon with Urban Macroform Change", 2nd Stage: "Spatial Features", 3rd Stage: "Physical Space Features". Analysis of "Disintegration in the Urban Imagination" analysis regarding the readability of the Gypsy’s region within the whole of Kırklareli, and the separation of the Gypsies and their region with the city center and other city dwellers, both imaginatively, spatially and socially, were evaluated. Results: In observational studies on the segregation areas of the mobility of the Gypsies and indigenous people, it is observed that the location, transportation, accessibility, security, equipment adequacy, living spaces and the building-building environment are all analyzed in the results, that the Gypsy’s region is a settlement separated from its socio-spatial structuring and urban integrity. It is seen that social segregation is also clearly felt. Conclusion: As a result, focused on solving the economic problems and problems of the Gypsies, Idea proposals were developed to overcome the spatial separation by increasing the common areas of use of the Gypsies and local people and by introducing socialization opportunities.

Keywords: Spatial Segregation, Gypsies, Yayla Neighborhood, Kırklareli

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.07


KIRKLARELİ ROMAN MAHALLESİNDE MEKÂNSAL AYRIŞMANIN GÖZLENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Amaç: Kırklareli Merkez ilçesinde Romanların yaşadığı yerlerin mekânsal olarak kent merkezinden kopuk ve aynı zamanda ayrışmış olup olmadığının ortaya konularak bu ayrışmanın çözümüne ilişkin öneriler getirmektir. Yöntem: Çalışmada bilgi belge toplama, haritalama, gözlem, fotoğraflama ve mekânsal analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır. Mekânsal analiz çalışmalarında mekânsal ayrışmanın inceleme etapları üç aşamada ele alınmıştır. 1. Etap: “Kent Makroformu Değişimi ile Mekânsal Ayrıştırmanın Haritalanması”, 2. Etap: “Konumsal Özellikler”, 3. Etap: “Fiziksel Mekân Özellikleri” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Roman bölgesinin Kırklareli bütünü içerisinde okunabilmesine ilişkin “Kent İmgeleminde Ayrışma” Analizi yapılarak Romanların ve Roman bölgesinin hem imgesel, hem mekânsal, hem de sosyal anlamda kent merkezi ve diğer kent yaşayanları ile ayrışması değerlendirilmiştir. Bulgular: Konum, ulaşım, erişilebilirlik, güvenlik, donatı yeterliliği, yaşam alanları ve yapı-yapı çevresi tüm analiz sonuçlarında Roman bölgesinin sosyo - mekânsal yapılanması ile kent bütünlüğünden ayrışmış bir yerleşim olduğu, Roman ve Roman olmayan halkın ayrışma alanlarına dair gözlemsel çalışmalarda ise sosyal ayrışmanın da açık olarak hissedildiği görülmektedir. Sonuç: Sonuç olarak, Roman halkının ekonomik anlamdaki sıkıntılarının ve sorunlarının çözümlenmesine odaklanılmış, Roman ve Roman olmayan halkın ortak kullanım alanlarının attırılarak ve sosyalleşme olanakları da getirilerek mekânsal ayrışmanın giderilmesine ilişkin fikir önerileri geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler: Mekânsal Ayrışma, Romanlar, Yayla Mahallesi, Kırklareli

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.07

Page Range: 144-165


53