Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 687

Zafer KUYRUKÇU ORCID Icon,Ayşegül BERBER ORCID Icon

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON UNIVERSITY CAMPUSES

Aim: The study, it is aimed to examine the content of postgraduate thesis studies on university campuses. Method: The bibliometric analysis method was used to reveal a general profile of the studies. 132 theses were reached through the CoHE Thesis Center database. The theses were analyzed within the scope of a year, type, subject, gender of the author, the title of the advisor, the language of publication, number of pages, the university published, type of university, institute, and department. Results: The theses published are mostly written by female authors, are generally carried out by advisors with the title of professors, and have a high percentage of the Turkish publication language. Master’s theses are the majority, and most theses have been prepared at the Middle East Technical University. The studies have focused on similar issues and the concepts of ‘accessibility’ and ‘sustainability’ have been studied on campuses in recent years. Conclusion: Although the first universities in the form of campuses started to form in the second half of the 20th century in our country, the first thesis was prepared in 1989. This situation shows that it is late in terms of timing. Today, with the increasing number of universities, the theses for university campuses will increase gradually.

Keywords: Content Analysis, Graduate Thesis, Campus, Research Trend

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.08


ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Amaç: Çalışmada üniversite kampüsleri üzerine yapılan lisansüstü tez çalışmalarının içerik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Yapılan çalışmaların genel bir profilini ortaya koymak için bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı aracılığı ile 132 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan tezlerin yıl, tür, konu, yazarın cinsiyeti, danışman unvanı, yayın dili, sayfa sayısı, yayınlandığı üniversite, üniversitenin türü, enstitü ve ana bilim dalı kapsamında analizleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Yayınlanan tezlerin büyük oranda kadın yazarlar tarafından yazıldığı, genelde profesör unvanına sahip danışmanlar tarafından yürütüldüğü ve yüksek oranda Türkçe yayın diline sahip olduğu belirlenmiştir. Türlerine göre yüksek lisans tezler çoğunlukta olup konu ile ilgili en fazla tez Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde hazırlanmıştır. Üniversite kampüsleri üzerine yapılan çalışmaların benzer konularda yoğunlaştığı ve son yıllarda ‘erişebilirlik’ ve ‘sürdürebilirlik’ kavramlarının kampüslerde çalışıldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Ülkemizde yerleşke şeklinde ilk üniversiteler, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oluşmaya başlamasına rağmen kampüs başlığı altında ilk yazılan tez 1989 yılında hazırlanmıştır. Bu durum zamanlama olarak üniversite kampüslerinin araştırılması konusunda geç kalındığını göstermektedir. Günümüzde ise artan üniversite sayısı ile üniversite kampüslerine yönelik tezlerin de giderek artacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İçerik Analizi, Lisansüstü Tez, Kampüs, Araştırma Eğilimi

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.08

Page Range: 166-186


57