Year:2018   Issue: 15   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 337

URBAN DESIGN AND COMMUNITY ENGAGEMENT IN CULTURAL HERITAGE SITES: THE CASE OF BURSA HANLAR DISTRICT

Sibel POLAT ORCID Icon, H. Özge TÜMER YILDIZ ORCID Icon

Urban design plays an important role in the conservation and development of cultural heritage sites which have great importance in terms of their socio-cultural and socio-economic values in defining urban identity and memory. Aim: This research was carried out in order to identify urban design problems and to develop suggestions about them for Bursa Hanlar District which was registered as a UNESCO cultural heritage site in 2014. Method: In the study, in order to measure the perceptions, satisfactions and expectations of the urban residents about the district, 370 shopping mall users were surveyed, 22 in-depth interviews were made with local artisans, in line with the targets of the Bursa and Cumalıkızık Site Management Plan and the site analysis were made. The study, which was carried out in 2015, was approved by the Uludag University Ethics Committee and the related shopping malls. The data were evaluated by the SPSS program, and the relationships between variables were revealed by Chi square test and correlation analysis. Results: According to the surveys, the most prominent problems and expectations in the Hanlar District were accessibility-permeability and scale-character relationship, mixed-use balance, public-private space balance and quality, density-use relationship in terms of urban design. Besides, according to the interviews, the responses focused on governance and engagement, mixed-use balance, scale-character relationship, accessibility-permeability relationship, and sustainable structures and environments. Conclusion: In this study, suggestions, in order to improve the multi-user diversity and to develop participatory urban design studies, and also suggestions, to strengthen the perception and to increase the attractiveness of the Hanlar District were presented to solve the urban design problems.

Keywords: Participatory Urban Design, User Satisfaction and Expectation, UNESCO Cultural Heritage Sites, Urban Design Guidelines

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.6


KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDA KENTSEL TASARIM VE TOPLUMSAL KATILIM: BURSA HANLAR BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Sahip oldukları sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerle, kentsel kimliğin ve belleğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan kültürel miras alanlarının korunmasında ve geliştirilmesinde kentsel tasarım önemli bir rol oynamaktadır. Amaç: Bu araştırma, 2014 yılında UNESCO kültür mirası olarak tescillenen Bursa Hanlar Bölgesi’ndeki kentsel tasarım sorunlarını tespit etmek ve bunlara yönelik öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, Bursa ve Cumalıkızık Alan Yönetim Planı hedefleri ve yapılan alan analizleri doğrultusunda kentlilerin bölgeye yönelik algılarını, memnuniyetlerini ve beklentilerini ölçmek için 370 adet AVM kullanıcısıyla anket ve 22 yerel esnafla derinlemesine görüşme yapılmıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmada Etik Kurul ve ilgili AVM’lerin onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak değerlendirilmiş, Ki Kare Testi ve Korelasyon analiziyle değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bulgular: Anketlere göre Hanlar Bölgesi’nde kentsel tasarım açısından en fazla öne çıkan sorun ve beklentilerin erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi, ölçek-karakter ilişkisi, karma işlev dengesi, kamusal-özel mekan dengesi ve kalitesi ve yoğunluk-kullanım ilişkisinde, görüşmelere göre ise, yönetişim ve katılım, karma işlev dengesi, ölçek-karakter ilişkisi, erişilebilirlik-geçirgenlik ilişkisi, sürdürülebilir yapılar ve çevreler başlıklarında odaklandığı saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, Hanlar Bölgesi’nde öne çıkan kentsel tasarım problemleri doğrultusunda Hanlar Bölgesi’ndeki kullanıcı profilinin geliştirilmesine, bölgeye yönelik algıyı güçlendirmeye, bölgenin kullanımını arttırmaya, bölgede katılımcı kentsel tasarım çalışmalarını geliştirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katılımcı Kentsel Tasarım, Kullanıcı Memnuniyeti ve Beklentileri, UNESCO Kültürel Miras Alanları, Kentsel Tasarım Rehberleri

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.6


45