Year:2021   Issue: 23   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 535

Hatice Çiğdem ZAĞRA ORCID Icon,Sibel ÖZDEN ORCID Icon

THE USING OF TERRESTRIAL LASER (POINT CLOUD) SCANNING TECHNOLOGIES ON URBAN SCALE: EXAMPLE OF THE HISTORICAL URBAN TEXTURE OF LAPSEKİ

Aim: This study aims to comparatively evaluate the use potential of orthophoto images obtained by terrestrial laser scanning technologies on an urban scale through the "Old Lapseki Finds Life Project" prepared using terrestrial laser scanning technologies and the "Enez Historical City Square Project" prepared using traditional methods. Method: In the study, street improvement projects of 29.210 m2 Lapseki and 29.214 m2 Enez city designed on an urban scale were evaluated and compared with descriptive statistics based on different parameters. Results: In the study, it has been determined that terrestrial laser (point cloud) technologies are 99,9% accurate when compared to traditional methods, save time by 83,08% and reduce workforce by 80%. In addition, it has been determined that terrestrial laser scanning technologies accelerate project processes compared to traditional methods. Conclusion: In this study, the use of laser scanning technologies, which are basically reverse engineering applications, in architectural restoration projects, determination of the current situation and damage, architectural documentation of structures and preparation of three-dimensional models, in terms of efficiency in survey studies are evaluated. It has been observed that orthophoto images obtained by terrestrial laser scanning technologies in architectural relief-restoration-restitution projects have potentials' worth using in different stages of the project.

Keywords: Terrestrial Laser Technologies, Architectural Documentation, Orthophoto, Lapseki

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.03


YERSEL LAZER (NOKTA BULUT) TARAMA TEKNOLOJİLERİNİN KENTSEL ÖLÇEKTE KULLANIMI: LAPSEKİ TARİHİ KENT DOKUSU ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma, yersel lazer tarama teknolojileri ile elde edilen ortofoto görüntülerinin kentsel ölçekte kullanım potansiyellerini, yersel lazer tarama teknolojileri kullanılarak hazırlanan 'Eski Lapseki Hayat Buluyor Projesi' ve geleneksel yöntemler kullanılarak hazırlanan 'Enez Tarihi Kent Meydanı Projesi' üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmada, kentsel ölçekte tasarlanan 29.210 m2 Lapseki ve 29.214 m2 Enez kentine ait sokak sağlıklaştırma projeleri değerlendirilmiş ve farklı parametreler üzerinden tanımlayıcı istatistiklerle karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmada, yersel lazer (nokta bulut) teknolojilerinin geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında %99,9 oranında doğru olduğu, %83,08 oranında zamandan tasarruf sağladığı, %80 oranında iş gücünü azalttığı saptanmıştır. Ayrıca yersel lazer tarama teknolojilerinin geleneksel yöntemlere kıyasla proje süreçlerini hızlandırdığı belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, temelde tersine mühendislik uygulaması olan lazer tarama teknolojileri mimari restorasyon projelerinde, mevcut durum ve hasar tespiti, yapıların mimari olarak belgelenmesi ve üç boyutlu modellerinin hazırlanmasında kullanımının, verimlilik açısından rölöve çalışmalarında kullanımı değerlendirilmiş, mimari rölöve-restorasyon-restitüsyon projelerinde yersel lazer tarama teknolojileri ile elde edilen ortofoto görüntülerinin projenin farklı aşamalarında kullanılmaya değer potansiyellere sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yersel Lazer Teknolojileri, Mimari Belgeleme, Ortofoto, Lapseki

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.03

Page Range: 80-113


87