Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 688

Navid KHALEGHIMOGHADDAM ORCID Icon

THE NECESSITY OF TEAMWORK APPROACH IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION: AN ANALYTICAL STUDY

Aim: This study intends to identify the processes of group design with students, the weak and strong areas of their activity in different phases, and to assess the implications of education in executing this activity by focusing on the principles of group design thinking in architecture. Method: A test was conducted among students from Tehran and Konya Technical Universities to investigate the influence of education on improving group design quality. This experiment was conducted by having three-hour drawing sessions and dividing the students into 8 groups. The single-variable test method was utilized because of the independence of the groups and the equality of their variances. Two preliminary exams were used to measure students’ lack of understanding and familiarity with group work, followed by an extra examination for the students involved in the issue. Results: The findings revealed that in group architectural design, group members focus largely on the design’s content, with team communication centred on two essential aspects: content analysis and process review. Conclusion: Teamwork in designing can be superior to solo effort, and proper training can increase this. It is felt that paying attention to the concept of group design and teaching it in architecture schools is useful.

Keywords: Content Analysis, Design Process, Design Thinking, Group Architecture, Group Design

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.09


MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE TAKIM ÇALIŞMASI YAKLAŞIMININ GEREKLİLİĞİ: ANALİTİK BİR ARAŞTIRMA

Amaç: Bu çalışma, öğrencilerle grup tasarımı süreçlerini, farklı aşamalardaki faaliyetlerinin zayıf ve güçlü noktalarını belirlemeyi ve mimarlıkta grup tasarımı düşüncesinin ilkelerine odaklanarak bu faaliyetin yürütülmesinde eğitimin etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Tahran ve Konya Teknik Üniversitelerinden öğrenciler arasında, eğitimin grup tasarım kalitesini artırma üzerindeki etkisini araştırmak için bir test yapılmıştır. Bu deney, 8 öğrenci grubu arasında üç saatlik eskiz çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Grupların bağımsızlığı ve varyanslarının eşitliği nedeniyle tek değişkenli test yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin grup çalışması konusundaki anlayış eksikliğini ölçmek için iki ön sınav kullanılmış, ardından konuya dahil olan öğrenciler için ekstra bir sınav yapılmıştır. Bulgular: Bulgular, grup mimari tasarımında grup üyelerinin büyük ölçüde tasarımın içeriğine ve ekip iletişiminin iki temel konuya odaklandığını ortaya koymuştur: içerik analizi ve süreç incelemesi. Sonuç: Tasarımda ekip çalışması tek başına çabadan daha üstün olabilir ve uygun eğitim bunu artırabilir. Grup tasarımı kavramına önem verilmesinin ve bunun mimarlık okullarında öğretilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekip Tasarımı, İçerik Analizi, Mimarlık Ekibi, Tasarım Düşüncesi, Tasarım Süreci

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.09

Page Range: 187-207


254