Year:2020   Issue: 20   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 470

Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ ORCID Icon,Sema ATAŞ ORCID Icon

THE IMPORTANCE OF SEMANTICS IN DESIGN EDUCATION

Aim: In Architecture and Interior Design education, how much conceptual definitions are used in the context of linguistics, semantics and semiotics were evaluated in Turkey. Method: 162 students were investigated for ideas and 5 of the urban equipment were asked to evaluate 38 concepts and the data were analyzed. Sample groups; Istanbul Aydın University Faculty of Architecture and Design. The first group consists of 54 students studying in “Semantics for Architects” and “Semantics for Interior Designers”. The second group did not take the relevant courses and consisted of 54 students in the 4th grade. The third group consists of 54 first grade students who are not familiar with the research subject and have not yet taken the relevant courses. Findings: Fourth grade students who take “Semantics for Architects” and “Semantics for Interior Designers” are analyzed, they select that 68.5% naturalness and 61.1% privacy in the concepts of boundary (garden wall); 77.8% historicity and 63% traditionalism in the concepts of water element (fountain); 70.4% peace of mind in the concepts of shading element (arch); 72.2% historicity and 38.9% classicism in the concepts of artistic object (sculpture); 66.7% attention and 50% grandeur in the concepts of lighting element. Conclusion: It is seen that the undergraduate and graduate students of Architecture and Interior Architecture do not reflect the conceptual definitions sufficiently in terms of theoretically, in the creation of fiction and concepts, and in the design of landscape design. It should be ensured that the institutions providing architectural education should include the courses based on linguistics, semantics and semiotics in their curriculum.

Keywords: Urban Equipment, Semantics, Semiology, Architecture and Interior Architecture Education

10.17365/TMD.2020.20.3


TASARIM EĞİTİMİNDE ANLAMBİLİMİN ÖNEMİ

Amaç: Türkiye’de Mimarlık ve İç Mimarlık lisans eğitimi alan öğrencilerin, Mimari ve İç Mimari Tasarım derslerinde dilbilim, anlambilim ve göstergebilim bağlamında soyut ve kavramsal tanımları ne kadar kullandığı, ne kadar önemsediği ve bir örneklem olarak kentsel donatı elemanlarının kullanımı üzerine bir araştırma yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.Yöntem: Çalışmada toplam 162 öğrenciye kanı araştırması yapılmış, kentsel donatı elemanlarından 5 tanesini 38 kavram üzerinden değerlendirmeleri istenilerek elde edilen veriler analiz edilmiştir. Örneklem grupları; İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri öğrencilerinden oluşmaktadır. İlk grup, “Mimarlar için Anlambilim” ve “İç Mimarlar için Anlambilim” dersini alan, 4.sınıfta öğrenim gören 54 öğrenciden oluşmaktadır. İkinci grup, ilgili dersleri almayan 4. sınıfta olan 54 öğrenciden oluşmaktadır. Üçüncü grup ise ilgili dersleri henüz almamış olan 1.sınıfta öğrenim gören 54 öğrenciden oluşmaktadır. Bulgular: İlgili dersleri alan öğrencilerin sınırlandırıcı (bahçe duvarı) için %68,5’i doğallık ve %61,1’i mahremiyet kavramını seçtiği; su öğesi (çeşme) için %77,8’i tarihsellik ve %63’ü geleneksellik kavramını seçtiği; üst örtü öğesi (kemer) için %70,4’ü huzurluluk kavramını seçtiği; sanatsal obje (heykel) için %72,2’si tarihsellik ve %38,9’u klasiklik kavramını seçtiği; aydınlatma elemanı için %66,7’si dikkat çekicilik ve %50’si görkemlilik kavramını seçtiği ve bilinç düzeyleri ile bu konudaki yetkinlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Mimarlık ve İç Mimarlık lisans eğitimi alan öğrencilerin, soyut ve kavramsal tanımları kuramsal açıdan, kurgunun ve konseptlerin oluşturulmasında, peyzaj tasarımı aşamasında tasarımlara yeteri kadar yansıtmadığı görülmektedir. Mimarlık eğitimi veren kurumların, yerleşik ve yaygın olarak kullanılmayan dilbilim, anlambilim ve göstergebilim alanlarına dayalı olan derslere ders programlarında yer vermeleri ivedilikle sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Donatı, Semantik, Semiyoloji, Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitimi

10.17365/TMD.2020.20.3

Page Range: 56-96


78