Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 617

Timur KAPROL ORCID Icon

HERITAGE OF MODERNISM IN ÇORLU: MILITARY STATE HOSPITAL

Aim: Çorlu Military State Hospital, which was constructed in the modernist era in Türkiye, has been proven to be authentic by DOCOMOMO Türkiye. Method: First of all, the need for hospital buildings in our country in the years when the building was built was discussed. The importance of the hospital, the health units it contains, within the scope of the architectural appreciation observed in the buildings and its comparative analysis with periodical buildings in our country were made after the literature review. In the study, the survey and restitution projects of the hospital building were used. Results: The advantages brought to architecture by the innovations that the university reform brought both to the medicine and architecture after the establishment of the Republic have been analysed in terms of the contribution of scientists who came to our country after the political events in the West. One of the innovative buildings constructed, similar to particularly the ones in Ankara, Çorlu Military State Hospital is concluded to be an important document of its era in Trakya. For this reason, it has been concluded that it is indispensable for the city’s history and for the survival of social memory. Conclusion: In terms of Historical, Vital, and Stylistic Use, Urban Landscape, Authenticity, Technique and Technology, Integrity, and Group Values, it was concluded that the building should be transferred to future generations.

Keywords: Military Hospital, Çorlu, Modernism, 20th Century Architectural Heritage, Medical Building

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.02


ÇORLU’DA MODERNİZMİN MİRASI ASKERİ DEVLET HASTANESİ

Amaç: Ülkemizde modernist dönemde inşa edilen Çorlu Askeri Devlet Hastanesinin özgünlüğü, DOCOMOMO Türkiye tarafından belirtilmektedir. Yöntem: Öncelikle binanın inşa edildiği yıllarda ülkemizin, hastane binalarına olan ihtiyacı ele alınmıştır. Hastanenin, içerdiği sağlık birimlerinin, binada izlenen mimari beğeni kapsamında önemi, ülkemizdeki dönemsel binalar ile karşılaştırmalı incelemesi literatür araştırması sonrası yapılmıştır. Çalışmada Hastane binasına ait rölöve çalışması ve restitüsyon projeleri kullanılmıştır. Bulgular: Cumhuriyet sonrası, üniversite reformunun hem tıp alanında hem de mimarlık alanında ki yeniliklerin hastane mimarisine getirileri, batıda yaşanan siyasi oluşumlar sonrası ülkemize gelen bilim insanlarının mimari oluşumlara katkıları bağlamında ele alınmıştır. Ankara başta olmak üzere inşa edilen yenilikçi binalardan biri olan, Çorlu Askeri Devlet Hastanesi’nin, Trakya’da döneminin önemli bir belgesi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, kent tarihinin ve toplumsal hafızanın yaşatılması için öneminin vazgeçilmez olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç: Yapının, Tarihsel ve Yaşamsal, Stilistik, Fiziksel Kullanım, Kentsel Peyzaj, Özgünlük, Teknik ve Teknolojik, Bütünlük ve Gurup Değerleri kapsamında, gelecek kuşaklara aktarımı gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Askeri Hastane, Çorlu, Modernizm, 20. Yüzyıl Mimari Mirası, Sağlık Yapısı

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.02

Page Range: 24-46


168