Year:2018   Issue: 13   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 263

GROWING ISTANBUL AND FRAGMENTED LANDSCAPES IN THE FACE OF GLOBALIZATION

Berfin ŞENİK ORCID Icon, Elif KUTAY KARAÇOR ORCID Icon

Aim: This study aims to reveal transformation of natural and cultural landscapes within the frame of social and ecological and to create awareness towards problems cause process that Istanbul has been spending in the last thirty-five years. Method: Revealing to spatial foresights on ecological and social dimensions in both city and neighborhood scale by mapping localizations, relation between natural landscape, and comparing satellite images and photos of Istanbul. Several studies on “landscape” and “globalization” at national and international level evaulated by literature review method. Results: Natural landscape areas will be affected/was affected by projects contribute to globalization of Istanbul. Social pattern will undergo change in these areas and new residential areas based on economic disintegration have already emerged. Revealing to ecological and social consequences of fragmented landscapes on both scale by several projects. Conclusion: Based on current situation, suggestions to creation of policies to supply city-landscape integrity due to changes which globalization process could cause in ecological and social dimensions in future has become important in terms of sustainability of Istanbul. Contrary to expectations of globalization, it was predicted in short term disintegration and deterioration in ecological and social level will cause deteriorations in economical level if not prevented.

Keywords: Globalization, Natural Landscape, Cultural Landscape, Sustainability, Spatial Transformation

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.4


KÜRESELLEŞME KISKACINDA BÜYÜYEN İSTANBUL PARÇALANAN PEYZAJLAR

Amaç: Bu çalışma, özellikle son otuz beş yıldır İstanbul’un geçirmekte olduğu sürece bağlı olarak doğal ve kültürel peyzajların dönüşümü toplumsal ve ekolojik çerçevede ortaya koymayı ve ilgili süreçlere yol açan sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Kente ilişkin uydu görüntüleri ve fotoğrafların karşılaştırılmasıyla, bazı projeleri ile doğal peyzajların ilişkisi ve konumları haritalandırılarak hem kent hem de mahalle ölçeğinde sosyal ve ekolojik boyutta mekansal öngörüler ortaya koyulmuştur. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde “peyzaj” ve “küreselleşme” konularının bir arada ele alındığı çalışmalar literatür tarama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Analizler neticesinde doğal peyzaj alanlarının kentin küreselleşmesine katkı sağlayacak projelerden etkilendiği / etkileneceği tespit edilmiş, ayrıca yine bu alanlardaki sosyal dokunun da değişim göstereceği ve ekonomik ayrışmaya dayalı yeni yerleşim alanlarının şimdiden ortaya çıktığı belirlenmiştir. Özellikle hem mahalle hem de kent ölçeğinde peyzajların çeşitli kentsel projeler aracılığıyla parçalanmasının ekolojik ve toplumsal sonuçları ortaya konmuştur. Sonuç: Elde edilen mevcut duruma ilişkin verilere dayanarak, ileriki zamanlarda küreselleşme sürecinin sosyal ve ekolojik boyutta ortaya çıkarabileceği değişimler için kent-peyzaj bütünlüğünü sağlayacak politikaların oluşturulmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi kentin sürdürülebilirliği açısından önem kazanmaktadır. Kısa dönemde sadece ekolojik ve toplumsal düzeyde görülen parçalanma ve bozulmanın önlem alınmadığı takdirde uzun dönemde küreselleşme beklentilerinin aksine ekonomik düzeyde de bozulmalara neden olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Doğal Peyzaj, Kültürel Peyzaj, Sürdürülebilirlik, Mekansal Dönüşüm

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.4


44