Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 625

Ercan AKSOY ORCID Icon,Özlem SAĞIROĞLU DEMİRCİ ORCID Icon

EVACUATION ASSESSMENT WITH SIMULATION FOR THE DIVRIGI GREAT MOSQUE AND HOSPITAL THROUGH COMPARISON OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS IN THE CONTEXT OF FIRE SAFETY OF CULTURAL ASSETS

Aim: The first aim of the study is to compare different regulations/guidelines and determine their properties. The second aim is to evaluate the duration and suitability of the Divrigi Great Mosque and Hospital by simulating the evacuation. Method: Within the scope of this study, the regulations created in the context of the protection of cultural assets constituting the architectural heritage against fire disasters were examined and detailed in comparison with each other; An emergency evacuation simulation of the Divriği Great Mosque and Hospital, which is on the World Cultural Heritage List, was prepared and the escape time in a possible fire was calculated Results: Due to the existence of special fire regulations for historical buildings in different countries, more detailed criteria have been introduced. The necessity of evacuation simulations is also mentioned in the regulations. The total evacuation time of the Divriği Great Mosque and Hospital was determined as 153 seconds. Conclusion: The absence of a separate fire code for historical buildings is a shortcoming in our country. There should be a separate fire code for historical buildings. In the simulation of the historical building, it was determined that the required evacuation time was exceeded by 3 seconds.

Keywords: Fire, Fire Protection in Historical Buildings, Fire Legislation, Evacuation Simulation, Pathfinder

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.04


KÜLTÜR VARLIKLARININ YANGIN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI YÖNETMELİKLERİN KARŞILAŞTIRILARAK; DİVRİĞİ ULUCAMİ’Sİ VE DARÜŞŞİFASI ÖZELİNDE SİMÜLASYONLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Çalışmanın ilk amacı farklı yönetmelik/kılavuzların karşılaştırılması ve özelliklerinin belirlenmesidir. İkinci amaç ise Divriği Ulucami ve Darüşşifasının tahliye simülasyonunun yapılarak süresinin ve uygunluğunun değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma kapsamında mimari mirası oluşturan kültür varlıklarının yangın afetine yönelik korunması bağlamında oluşturulmuş yönetmelikler incelenerek, birbiri ile karşılaştırmalı olarak detaylandırılmış; Dünya Kültür Miras Listesinde bulunan Divriği Ulucami ve Darüşşifası’nın acil durum tahliye simülasyonu hazırlanarak olası bir yangında kaçış süresi hesaplanmıştır. Bulgular: Farklı ülkelerde tarihi yapılara ilişkin özel yangın yönetmelikleri bulunması sebebiyle daha ayrıntılı kıstaslar getirilmiştir. Yönetmeliklerde tahliye simülasyonlarının gerekliliğine de değinilmiştir. Divriği Ulucami ve Darüşşifası’nın toplam tahliye süresi 153 saniye olarak belirlenmiştir. Sonuç: Ülkemizde tarihi yapılar ile ilgili ayrı bir yangın yönetmeliğinin bulunmaması bir eksikliktir. Tarihi yapılar için ayrı bir yangın yönetmeliğinin olması gerekmektedir. Tarihi yapının simülasyonunda ise gerekli tahliye süresinin 3 saniye aşıldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yangın, Tarihi Yapılarda Yangın Korunumu, Yangın Mevzuatı, Tahliye Simülasyonu, Pathfinder

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.04

Page Range: 72-93


153