Year:2022   Issue: 25   Area: Architecture  

Ercan AKSOY
THE RESTORATION AND REFUNCTIONING PROPOSAL OF REDİF BARRACKS IN VEZİRKÖPRÜ-SAMSUN
 
The Redif Barracks situated in Vezirköprü district has served as a barracks, school and public Education center since it was constructed. It is one of the rare examples of non-domestic civil architecture and it is important to sustain that. Aim: To determine the current features to protect, and to refunction the sustainability of the Redif Barracks which was used as a public Education center but evacuated recently and which faced malpractices. Method: The size was measured through modern techniques and building surveys were made. Thus, deterioration and problems with the structure were determined. Dating of the structure was made after a thorough literature review. While making suggestions on restitution, protection and functioning decisions were made. Findings: It was found that the post structure has been used up to today by various functions and has faced structural differences. It was also found that the post faced deteriorations by natural, human-driven and atmospheric causes. It was determined that the deterioration process accelerated since the structure was abandoned. It was concluded that the structure can be sustained by providing a new function suitable with its features and location. Conclusion: When the researches about the Redif Barracks were examined, it was determined that there was no mention of a barracks in Vezirköprü. To reverse the deterioration process of the structure which was documented through measurements, it is important to interfere. Therefore, it is understood that the structure should be kept alive by giving it the right function.

Keywords: Conservation, Cultural Heritage, Renovation, Refunctioning, Vezirköprü

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.09

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ REDİF KIŞLASI RESTORASYON VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME ÖNERİSİ
 
Vezirköprü İlçesi’nde bulunan Redif Kışlası yapıldığı dönemden itibaren kışla, okul ve halk eğitim merkezi yapısı olarak kullanılmıştır. İlçede bulunan çok az sayıda konut dışı sivil mimarlık örneklerinden bir tanesidir ve yaşatılarak kullanılması önem arz etmektedir. Amaç: Yakın zamana kadar halk eğitim merkezi olarak kullanılmış ancak günümüzde terk edilmiş, farklı bozulmalara ve yanlış uygulamalara maruz kalmış yapının mevcut özelliklerinin tespit edilerek koruma kararlarının verilmesi ve yeniden işlevlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Yöntem: Çalışmada modern yöntemler ile yapının ölçüleri alınmış ve rölöve çizimleri oluşturulmuş, yapıdaki bozulma ve sorunlar belirlenmiştir. Literatür ve arşiv taraması ile yapı hakkında belgelere ulaşılarak tarihlendirilmesi yapılmış, yapı üzerindeki incelemeler ile restitüsyon önerisi getirilirken bunlara bağlı olarak koruma ve işlevlendirme kararları alınmıştır. Bulgular: Kışla yapısının günümüze kadar farklı fonksiyonlar verilerek kullanıldığı ve bu süreçte yapısal değişikliklere uğradığı, doğal, insan kökenli ve atmosfer nedenli bozulmalara maruz kaldığı belirlenmiştir. Yapının terk edilmesi dolayısıyla bozulma sürecinin hızlandığı da görülmüştür. Özgün kullanımını yitirmesi sonucunda özelliklerine ve bulunduğu konuma uygun yeni işlev verilerek yaşatılabileceği anlaşılmıştır. Sonuç: Redif Kışlası ile ilgili araştırmalar incelendiğinde Vezirköprü’de bir kışla yapısından söz edilmediği belirlenmiştir. Yapılan ölçümler ile belgelenen yapının bozulma sürecini tersine çevirmek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı yapıya doğru fonksiyon verilerek yaşatılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, Kültürel Miras, Yenileme, İşlev Değişikliği, Vezirköprü

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.09

Tam Metin