Year:2020   Issue: 21   Area: Landscape Architecture  

Çiğdem BOGENÇ
PLANNING STRATEGIES FOR INCREASING THE TOURISM POTENTIAL OF RİZE DEREPAZARI
 
Purpose: This article aims to develop the landscape planning and design decisions of Derepazarı within the scope of the Eastern Black Sea Tourism Master Plan strategies. Method: The method of the study has been designed, taking into account the features of the district with three different landscape features. The first stage of the method is to examine the planning strategies over the area. The second stage is the natural-cultural data analysis. The third stage consists of developing landscape planning and design suggestions for the study area and examining the suggestions by the study groups. Findings: As a result of the studies, the following data were obtained: Derepazarı preserves its natural and cultural features, the tourism master plan is included in the scope of the plateau corridor, the presence of local flavours, the agricultural production is carried out with traditional methods, the intact coast, the presence of usable landscape character quality, the lack of tourism master plan of Derepazarı, the lack of different types of tourism activities, the lack of presentation, lack of urban image, the fact that recreational areas prevent different recreational activities, and individuals living in the city lack of urban living manners. Conclusion: The results of the study based on the hypothesis, which is the fact that “the natural-cultural data analysed successfully contributes to the tourism of the region by directing the landscape design process and enabling the development of original and sustainable designs,” showed that landscape analysis can positively affect the planning/design process and that natural and cultural landscapes can be included in planning/design by establishing a conservation-use balance. All kinds of planning/design to be carried out in this context will improve the tourism of Derepazarı while ensuring the sustainability of natural-cultural landscape values. While planning/designs made in line with the tourism planning strategies developed will contribute to the urban image of Derepazarı, it will also improve its economy by increasing its recognition under the influence of tourism.

Keywords: Tourism, Urban Landscape Planning, Design, Rural Landscape Planning, Coastal Landscape

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.2

RİZE DEREPAZARI TURİZM POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK PLANLAMA STRATEJİLERİ
 
Amaç: Bu makalede Doğu Karadeniz Turizm Master Planı stratejileri kapsamında Derepazarı’nın peyzaj planlama ve tasarım kararlarınının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Üç farklı peyzaj niteliğine sahip ilçenin özellikleri dikkate alınarak çalışmanın yöntemi kurgulanmıştır. Yöntemin I. aşaması alana yönelik planlama stratejilerinin irdelenmesi, II. aşaması doğal-kültürel veri analizlerinin yapılması, III. aşaması çalışma alanına yönelik peyzaj planlama ve tasarım önerilerinin geliştirilerek önerilerin çalışma grupları tarafından irdelenmesinden oluşmaktadır. Bulgular: Çalışmalar sonucunda; Derepazarı’nın doğal ve kültürel özelliklerini koruması, turizm master planın da yayla koridoru kapsamında yer alması, yöresel lezzetlerin varlığı, tarımsal üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması, bozulmamış kıyı özelliği, kullanılabilir peyzaj karakter niteliğinin varlığı, Derepazarı’nın turizm master planının olmaması, farklı tipte turizm aktivitelerinin sunulmaması, kentsel imaj eksikliği, rekreasyonel alanların farklı rekreatif etkinliklere imkân vermemesi ve kentte yaşayan bireylerin kentsel yaşam adabından yoksunluğuna ilişkin verilere ulaşılmıştır. Sonuç: “Başarılı bir şekilde analiz edilen doğal-kültürel veriler peyzaj tasarım sürecini yönlendirerek özgün ve sürdürülebilir tasarımların gelişmesini sağlayarak bölge turizmine katkı sunar.” hipotezine dayanan çalışmanın sonuçları peyzaj analizinin planlama /tasarım sürecini olumlu yönde etkileyerek doğal ve kültürel peyzajların koruma-kullanma dengesi kurularak planlama/ tasarıma dahil edilebileceğini göstermiştir. Bu bağlamda yapılacak her türlü planlama/tasarım Darepazar’ının turizmini geliştiririrken doğal-kültürel peyzaj değerlerinin sürdürülebilirliğinide sağlayacaktır. Geliştirilen turizm planlama stratejileri doğrultusunda yapılan planlama/tasarımlar Derepazarı’nın kentsel imajına katkı sunarken turizm etkisi altında tanınırlığını arttırarak ekonomisini de geliştirecektir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Kentsel Peyzaj Planlama, Tasarım, Kırsal Peyzaj Planlama, Kıyı Peyzajı

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.2

Tam Metin