Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 622

Mazlum KALAK ORCID Icon,Özlem SAĞIROĞLU DEMİRCİ ORCID Icon

CONSERVATION ISSUES IN MIXED/COMPLEX SITES UNDER PROTECTION

Aim: To examine the Turkish conservation legislation and to identify the deficiencies in planning-implementation, monitoring-supervision, authority-responsibility for protected areas; is to find solutions for the problems experienced in areas where more than one different site overlaps. Method: The definition, determination, registration and intervention methods for protected areas in national legislation were examined. Conceptual research has been carried out on the development process of national and international protection and the concept of sites, the definition of mixed sites and the determination of their problems. Results: Since there is no definition of mixed sites in our legislation, it has been determined that the sites are not evaluated correctly depending on the values they carry. It has been determined that the institutions and people involved in the conservation and implementation process in mixed sites do not work in coordination and there is no healthy information sharing in cooperation; These powers and responsibilities were evaluated comparatively. Conclusion: It has been revealed that more qualified protection will be provided when the definition and classification of mixed sites are done correctly. The problems encountered in these areas (authority, method, management, implementation, audit, etc.) were determined and comparative solution proposals were presented by discussing them graphically.

Keywords: Mixed Site, Overlapping Sites, Architectural Conservation, Conservation Law No. 2863

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.03


KARMA SİT ALANLARINDA KORUMA SORUNLARI

Amaç: Türkiye koruma mevzuatlarının incelenerek, sit alanlarına yönelik planlama–uygulama, izleme–denetim, yetki–sorumluluk durumlarına yönelik eksiklikleri tespit etmek ve birden fazla sayıda sit alanının bir arada bulunduğu (karma sit) durumlarda yaşanan problemleri ele almak, çözüme yönelik öneriler sunmaktır. Yöntem: Literatür çalışması yapılmış, ulusal mevzuatımızda sit alanlarına yönelik tanım, tespit, tescil ve müdahale yöntemleri incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası korumanın gelişim süreci, sit kavramının gelişim süreci, karma sit alanlarının tanımlanması ve sorunlarının tespitine yönelik kavramsal araştırma yapılmıştır. Bulgular: Araştırmada ülkemizde karma sit alan tanımının yapılmadığı ve sit alanlarının taşıdıkları değerler bağlamında doğru ele alınmadığı tespit edilmiştir. Bu alanların taşıdığı özelliklere göre koruma kararlarının verilmesi gerekirken tüm sit alanlarına genel bir yaklaşım sergilenmiştir. Karma sit alanlarında koruma ve uygulama sürecinde görev alacak kurum ve kişilerin koordineli ve iş birliği içerisinde sağlıklı bilgi paylaşımının sağlandığı bir zeminin olmadığı saptanmış; bu yetki ve sorumluluklar karşılaştırmalı değerlendirilmiştir. Sonuç: Karma sit alanlarının tanımlanması ve sınıflanmasının doğru şekilde yapıldığında daha nitelikli korumanın sağlanacağı ortaya konulmuştur. Bu alanlarda karşılaşılan sorunlar (yetki, yöntem yönetim, uygulama, denetim vb.) tespit edilerek karşılaştırmalı çözüm önerileri grafik anlatımla tartışılarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karma Sit, Çakışan Alan, Mimari Koruma, 2863 Sayılı Koruma Kanunu

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.03

Page Range: 47-71


376