Year:2023   Issue: 30   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 695

Okan Şimşek ORCID Icon,Aslı ÖZÇEVİK BİLEN ORCID Icon

COMBINED EFFECTS OF PHYSICAL ENVIRONMENT ELEMENTS ON THE PERCEPTION AND COMFORT OF URBAN PUBLIC OPEN SPACE USERS: A UNIVERSITY CAMPUS CASE

Aim: This study examines the effects of urban public spaces, which have physical environmental elements (heat, light, sound, etc.) that vary according to seasons and time of day, on the environmental assessments and quality of life of city residents. Objectively and subjectively investigating the combined effects of such multiple physical environmental elements on people's environmental perception and thermal, auditory, visual and general comfort can make significant contributions to the design and application fields. Method: The study is based on a field study conducted in two open areas with different physical environmental elements on a university campus in Eskişehir. In this context, the difference between objective parameters of various physical environmental elements on the campus (temperature, humidity, sound pressure level, brightness level, etc.) and subjective evaluations obtained from surveys about users' perception and comfort of the physical environment (thermal, auditory, visual and general comfort evaluations). The relationship was examined with statistical analysis. Results: Research results show that horizontal-vertical brightness level, temperature, relative humidity and sky visibility have a significant effect on general comfort. However, the effect and type of effect of sound pressure level and wind speed on general comfort have not been determined. Conclusion: As design input, overhead cover elements and mobile seating units are recommended as improvement strategies that can be developed to increase the general comfort level of campus open spaces. This study can provide valuable guidance in the design and management of urban public spaces.

Keywords: Physical Environment Elements, Urban Public Spaces, User Perception, Comfort Evaluations, Combined Effects

10.17365/TMD.2023.TURKEY.30.03


FİZİK ORTAM ÖGELERİNİN KENTSEL KAMUSAL AÇIK ALAN KULLANICILARININ ALGI VE KONFORU ÜZERİNDEKİ BİRLEŞİK ETKİLERİ: ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma, mevsimler ve günün saatine göre değişen fiziksel çevre öğelerine (ısı, ışık, ses vb.) sahip kentsel kamusal alanların, kent sakinlerinin çevresel değerlendirmeleri ve yaşam kaliteleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu tür fiziksel çevre öğelerinin insanların ortam algısı ve ısısal, işitsel, görsel ve genel konforu üzerindeki birleşik etkilerini nesnel ve öznel açıdan araştırmak, tasarım ve uygulama alanlarına önemli katkılar sağlayabilir. Yöntem: Çalışma, Eskişehir'deki bir üniversite kampüsünde farklı fiziksel çevre öğelerine sahip iki açık alanda gerçekleştirilen bir alan çalışmasını temel alıyor. Bu kapsamda, kampüsteki çeşitli fiziksel çevre öğelerine ait nesnel parametreler (sıcaklık, nem, ses basıncı düzeyi, aydınlık düzeyi vb.) ile kullanıcıların fiziksel çevre algısı ve konforuyla ilgili anketlerden elde edilen öznel değerlendirmeler (ısısal, işitsel, görsel ve genel konfor değerlendirmeleri) arasındaki ilişki istatistiksel analizlerle incelenmiştir. Bulgular: Araştırma sonuçları, genel konfor üzerinde yatay-düşey aydınlık düzeyi, sıcaklık, bağıl nem ve gökyüzü görüş oranının anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Ancak ses basıncı düzeyinin ve rüzgar hızının genel konfor üzerindeki etkisi ve etki türü belirlenememiştir. Sonuç: Tasarımsal girdi olarak üst örtü elemanları ve mobil oturma birimleri kampüs açık alanlarının genel konfor seviyesini artırmak için geliştirilebilecek iyileştirme stratejileri olarak önerilmektedir. Bu çalışma, kentsel kamusal alanların tasarımında ve yönetiminde değerli bir rehberlik sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Çevre Öğeleri, Kent Kamusal Alanları, Kullanıcı Algısı, Konfor Değerlendirmeleri, Birleşik Etkiler

10.17365/TMD.2023.TURKEY.30.03

Page Range: 40-59


92