Year:2021   Issue: 23   Area: İç Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 554

Meral NALÇAKAN ORCID Icon,Şeyma KOYUNCU ORCID Icon,Gül AĞAOĞLU ÇOBANLAR ORCID Icon,Zeynep ACIRLI ORCID Icon

CHANGING PERCEPTION OF HOUSING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: EVALUATIONS OF INTERIOR ARCHITECTURE STUDENTS

Aim: Pandemics have posed a threat to people and affected life throughout history. This study focuses on the experiences of the third and fourth year students of the Department of Interior Architecture and the common use area stakeholders regarding the pre-Covid-19 pandemic and the pandemic process. The aim of the study is to observe whether the future designers' awareness of the changing spatial usage priorities of the house, the spatial problems that arise at different scales, and their professional sensitivities and predictions for the future of housing design. Method: Online face-to-face interviews were conducted with 25 participants selected from among the third and fourth year students of Eskişehir Technical University, Istanbul Technical University, Mimar Sinan Fine Arts University, Marmara University and Hacettepe University Interior Architecture Departments. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. All data collected through interviews and sketches were evaluated with descriptive analysis and five themes were created. Findings: In line with the opinions of the participants, it was understood that they saw the house as a "home" or "shelter" to which they were attached with a sense of belonging and trust. In addition, it has been observed that they need to reconsider the elements that affect the housing design and the relations with the immediate environment in a different way. Conclusion: It was concluded that the awareness of the interior architecture students, who are the designers of the future, about the changing spatial relations in the house, the spatial problems that emerged during the pandemic process, and their professional sensitivities and predictions for the future of housing design.

Keywords: Change in Physical Environment, Interior Design, Perception of Housing, Pandemic, Social Change

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.05


COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN KONUT ALGISI: İÇ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ

Amaç: Dünyayı etkisi altına alan pandemiler, insanlar için tarih boyunca tehdit oluşturmuş ve yaşam biçimlerini derinden etkilemiştir. Bu çalışma Covid-19 pandemi öncesi ve pandemi sürecine ilişkin, İç Mimarlık Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kendi yaşadıkları ve ortak kullanım alanı paydaşları olarak ailelerinin ya da arkadaşlarının deneyimlerine odaklanır. Çalışmanın amacı, geleceğin tasarımcıları olan katılımcıların evin/konutun değişen mekânsal kullanım önceliklerine, farklı ölçeklerde ortaya çıkan mekânsal problemlere dair farkındalıklarının ve konut tasarımının geleceğine yönelik mesleki duyarlılıklarının, öngörülerinin oluşup oluşmadığının gözlenmesidir. Yöntem: Bu çerçevede Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümleri üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre seçilen 25 katılımcı ile çevrimiçi yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. İç mimarlık öğrencilerinin bu süreci nasıl algıladığı ve anlamlandırdığını tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Görüşmeler ve krokiler üzerinden toplanan tüm veriler betimsel analiz yaklaşımıyla değerlendirilmiş ve beş tema oluşturulmuştur. Bulgular: Katılımcıların süreç öncesi ve sürece dair görüşleri doğrultusunda konutu-evi farklı fonksiyonları içinde barındıran, sosyal, fiziksel, psikolojik boyutları olan, ama her şeyden önemlisi aidiyet ve güven duygusu ile bağlandıkları “yuva” ya da “korunak” olarak gördükleri anlaşılmıştır. Ayrıca konut tasarımını etkileyen ögeleri, yakın çevre ilişkilerini farklı bir yaklaşımla yeniden ele alma gereksinimi duydukları görülmüştür. Sonuç: Geleceğin tasarımcıları olan İç Mimarlık öğrencilerinin konutta değişen mekânsal ilişkilere, pandemi sürecinde ortaya çıkan mekânsal problemlere dair farkındalıklarının ve konut tasarımının geleceğine yönelik mesleki duyarlılıklarının, öngörülerinin oluşmaya başladığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Çevrede Değişim, İç Mekân Tasarımı, Konut Algısı, Pandemi, Toplumsal Değişmevar

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.23.05

Page Range: 146-176


170