Year:2021   Issue: 22   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 521

Zuhal İNCEOĞLU ORCID Icon,Asena SOYLUK ORCID Icon

ANALYSIS OF OFFICE BUILDINGS IN THE CONTEXT OF PLAN TYPES; EXAMPLE OF ANKARA ESKİŞEHİR ROAD REGION

Since the beginning of history, human beings have made great advances in technology. In the field of architecture, this movement has had reflections such as new construction and application techniques and the use of different materials. In parallel with this rapid progress in building and construction technology, solutions that meet the changing needs in architectural design have started to be offered. Aim: The aim of the research is to find out which plan type is the most preferred in terms of design in high-rise office buildings in Eskişehir road region, which attracts attention with its office building stock in Ankara, and to analyze the relationship of this plan type preference with the building's height and current value parameters. Method: Tracing method was used to find the ratio of plan types in the examined office buildings and to establish the relationship of these plan types with height and m2 current value. Then the obtained data were evaluated statistically and regression values were found by using regression analysis method. Results: In the 12 office structures examined in the study, open office (47%), mixed office (27%), closed (13%) and co-working offices (13%) were preferred, respectively. 66% of the multi-storey office buildings in the sample space of the research have a height of 100 m or more. Closed offices are the lowest value in terms of market value and mixed offices are the highest valued. Conclusion: It is understood that open-plan offices are preferred in the Ankara Eskişehir road region. As a result of the study, it has been revealed that these plan types, which are mostly used in office buildings, have a directly proportional relationship with the concept of current value per m2, but not with the height of the multi-storey building. In this respect, it is possible to say that architectural design decisions directly affect the real estate market of the country and this interaction has formed an important relationship with the country's economy by shaping the capital market.

Keywords: Space Design, Building Height, m2 Current Value, Regression Analysis

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.04


OFİS YAPILARININ PLAN TİPİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ; ANKARA ESKİŞEHİR YOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Tarihin başlangıcından bu yana insanoğlu teknolojide büyük gelişimler göstermiştir. Mimarlık alanında da bu devinimin, yeni yapım ve uygulama teknikleriyle farklı malzemelerin kullanımı gibi yansımaları olmuştur. Yapı ve yapım teknolojisinde yaşanan bu hızlı ilerlemeye paralel olarak mimari tasarım açısından da mekan kurgularında değişen ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte çözümler sunulmaya başlanmıştır. Amaç: Araştırmanın amacı Ankara’da ofis yapı stoğuyla dikkat çeken Eskişehir yolu bölgesindeki yüksek katlı ofis yapılarında tasarım açısından en çok tercih edilen plan tipinin hangisi olduğunu bulmak ve bu plan tipi tercihinin binanın yükseklik ve rayiç bedel parametreleriyle ilişkisinin analiz edilmesidir. Yöntem: İncelenen ofis yapılarında kurgulanan plan tipleri oranını bulmak ve bu plan tiplerinin yükseklik ve m2 rayiç bedeli ile ilişkisini kurmak için iz sürme yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler istatiksel olarak değerlendirilmiş ve regresyon analizi yöntemi ile regresyon değerleri bulunmuştur. Bulgular: Çalışmada irdelenen 12 ofis yapısında sırasıyla açık ofis (%47), karma ofis (%27), kapalı (%13) ve paylaşımlı ofisler (co-working ofisler) (%13) tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklem uzayındaki çok katlı ofis yapılarının %66’sı 100 m ve üzerinde yüksekliğe sahiptir. Kapalı ofisler rayiç bedel açısından en düşük, karma ofisler ise en yüksek değerdeki ofislerdir. Sonuç: Ankara Eskişehir yolu bölgesinde açık planlı ofislerin tercih edildiği anlaşılmıştır. Ofis yapılarında en çok uygulanan bu plan tiplerinin m2 rayiç bedeli kavramıyla arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu ancak çok katlı yapının yüksekliği ile bir ilişkisi olmadığı yapılan çalışma sonucunda ortaya konmuştur. Bu açıdan mimari tasarım kararlarının ülkenin gayrimenkul piyasasını doğrudan etkilediğini ve bu etkileşimin sermaye piyasasını biçimlendirerek ülke ekonomisi ile önemli bir ilişki kurduğunu söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Mekan Tasarımı, Bina Yüksekliği, m2 Rayiç Bedeli, Regresyon Analizi

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.04

Page Range: 64-92


89