Year:2023   Issue: 29   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 651

Gökhan UŞMA ORCID Icon

A COMPARATIVE ASSESSMENT OF USER SATISFACTION THROUGH COMFORT CONDITIONS IN EDUCATION BUILDINGS

Aim: The study aimed to measure user satisfaction in the education buildings on comfort conditions, to determine and evaluate the significant criteria for the users of education buildings. Method: A conceptual scale is developed. Two architectural education buildings of Adana Science and Technology University are evaluated comparatively through the developed scale and the scale is tested. The data required during the analysis and evaluation process are obtained from the survey studies that are carried out with the architecture students. Results: After the analyzes; visual comfort, auditory comfort, thermal comfort, spatial comfort and air quality were determined as the dimensions of the scale. The scale was tested and it is confirmed that the scale is at the level that can distinguish the conditions of user satisfaction thanks to the analysis as well as the case studies. Conclusion: The literature review shows that there is a need for a more holistic and collective user satisfaction understanding within the context of comfort conditions. The scale, developed to meet this need, can be used for not only post-use evaluation and development in the use/operational process of education buildings, but also has the potential to be used in the planning and design stages.

Keywords: User Experience, Conceptual Scale, Environmental Conditions, Physical Environment Control

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.06


EĞİTİM BİNALARINDA KULLANICI MEMNUNİYETİNİN KONFOR KOŞULLARI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMESİ

Amaç: Bu çalışmada, eğitim yapılarında kullanıcı memnuniyetini konfor koşulları üzerinden ölçebilmek, eğitim yapılarının kullanıcıları için önemli olan ölçütleri tespit edebilmek ve değerlendirebilmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda kavramsal bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin boyutları ve göstergeleri, konu ile ilgili literatürdeki mevcut çalışmalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün 2 ayrı binası, geliştirilen ölçek aracılığıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve ölçek test edilmiştir. Analiz ve değerlendirme sürecinde ihtiyaç duyulan veriler, incelenen yapıların kullanıcıları olan mimarlık öğrencileri ile gerçekleştirilen anket çalışmaları ile elde edilmiştir. Bulgular: Analizler sonrasında; ölçeğin boyutları olarak görsel konfor, işitsel konfor, termal konfor, mekânsal konfor ve hava kalitesi belirlenmiştir. Her bir boyutun parametreleri yapılan analizler sonucunda son haline ulaşmıştır. Çalışma kapsamında eğitim binaları için hazırlanan konfor koşulları ölçeği test edilmiş/uygulanmıştır. Yapılan analizlerin yanı sıra örnek alan analiziyle de ölçeğin kullanıcı memnuniyet/memnuniyetsizlik durumlarını ayırt edebilecek düzeyde olduğu teyit edilmiştir. Sonuç: Literatür taraması, konfor koşulları bağlamında daha bütüncül ve kolektif bir kullanıcı memnuniyeti anlayışına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilen ölçek, eğitim yapılarının kullanım/işletme sürecinde kullanım sonrası değerlendirme ve geliştirmenin yanı sıra planlama ve tasarım aşamalarında da kullanılabilme potansiyeline sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Deneyimi, Kavramsal Ölçek, Çevresel Koşullar, Fiziksel Çevre Denetimi

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.29.06

Page Range: 120-143


146