Year:2019   Issue: 16   Area: Architecture  

Tuba HATİPLER ÇİBİK, Filiz UMAROĞULLARI
ENERGY EFFICIENT PASSIVE DESIGN ANALYSIS IN VERNACULAR ARCHITECTURE- HARABÂTI BABA DERVISH LODGE
 
Aim: In this study, it is aimed to evaluate the sustainability characteristics of local architecture in terms of energy efficiency criteria by examining the architectural features of the Dervish Lodge (Tekke) buildings in the Harabâti Baba Dervish Lodge (Tekke) example. Method: In the study, the selected building group was researched with on-site inspection and measurements, and in accordance with the data obtained, each structure was analyzed in tables according to the energy efficiency criteria. Results: In the study, dominant wind direction, building geometry, material selection, natural lighting and ventilation characteristics criteria of energy efficiency were evaluated. As a result, Harabati Baba Dervish Lodge is a structure that continues its existence through the measures taken against the dominant wind effect, which is the most important climatic data based on its location, high wall storage facilities that prevents heat loss and using natural lighting and ventilation that eliminates additional energy consumption. Conclusion: In the light of scientific data, making such studies in the buildings that have survived from past to present is of great importance both for contributing to energy efficiency which is one of the important approaches of the present and for the continuity of our cultural heritage.

Keywords: Tekke, Dervish Lodge, Energy Efficiency, Local Architecture, Sustainability

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.14

YEREL MİMARİ BAĞLAMINDA ENERJİ ETKİN PASİF TASARIM ANALİZİ- HARABÂTİ BABA DERGÂHI ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışma kapsamında Harabâti Baba Dergâhını (Tekkesi) oluşturan yapıların mimari özellikleri incelenerek enerji verimliliği kriterleri açısından yerel mimarinin sürdürülebilirlik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada, örneklem seçilen yapı topluluğu yerinde inceleme ve ölçümler ile araştırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda her bir yapı enerji verimliliği kriterlerine göre tablolar halinde analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada, enerji verimliliği kriterlerinden hâkim rüzgâr yönü, bina geometrisi, malzeme seçimi, doğal aydınlatma ve havalandırma özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Harabati Baba Dergâhı, konumu itibariyle en önemli iklimsel veri olan hâkim rüzgâr etkisine karşı önlemlerin alındığı, ısıl depolama kapasitesi yüksek duvar kuruluşları ile ısı kayıplarının engellenmeye çalışıldığı, doğal aydınlatma ve havalandırmadan yararlanarak yapıya yük olacak ek bir enerji tüketiminin olmadığı bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir. Sonuç: Bilimsel veriler ışığında kültürümüzün bir parçası olan geçmişten günümüze varlığını sürdüren yapılarda bu tür çalışmaların yapılması hem günümüzün önemli yaklaşımlarından biri olan enerji verimliliğine katkı hem de kültürel mirasımızın sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tekke, Dergâh, Enerji Verimliliği, Yerel Mimari, Sürdürülebilirlik

Doi: 10.17365/TMD.2019.1.14

Tam Metin