Yıl:2015   Sayı: 5   Alan: Peyzaj Mimarlığı  

Ahmet BENLİAY, Orhun SOYDAN, Seçil KARTAL
ATATÜRK CADDESİ KENT İMAJI ÖĞELERİNİN ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
 
Bir nesne, kişi veya kurum hakkında sahip olunan düşünce, izlenim veya deneyimler olarak tanımlanabilen imaj kavramı, günümüz dünyasında bir çok alanda yeni bir trend olarak ilgi görmektedir. Bir kent için imaj, kentin var olan tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin toplamından daha fazla değere sahiptir. Bu bağlamda, her ne kadar günümüz imaj yaratma faaliyetleri kadar etkili olmasa da, kentler çok eski zamanlardan bugüne kadar çeşitli ekonomik, politik ve sosyal hedefleri izleyerek diğer kentlerden farklılaşmaya çalışmaktadır. Kentler nüfus, sosyo-ekonomik ve kültürel değerler gibi etmenlere bağlı olarak belirli karakterlere sahiptir. Bu yapılar zamana bağlı değişim gösterirler. Bu çalışmada kentin gelişiminde çok önemli bir role sahip olması ve bu cadde üzerinde bulunan Hadrian Kapısı’nın kentin önemli bir öğesi olmasından dolayı, Atatürk Caddesi’nin zamansal değişimi irdelenmiştir. Çalışma, caddenin 1920 - 1950 - 1980 - 2010 yıllarındaki durumlarının dönem fotoğrafları, sözlü ve yazılı tarih kaynakları üzerinden analizi ve değerlendirmesi ile yapılmıştır. Her dönemin kent öğeleri harita üzerinde belirlendikten sonra tablo oluşturulmuştur. Atatürk Caddesinin 90 yıl içerisinde değişimi bu çizelgeyle irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent, İmaj, Kentsel Değişim

Doi: 10.17365/TMD.2015511327

TEMPORAL CHANGES OF ELEMENTS OF URBAN IMAGE OF ATATÜRK STREET
 
The term, image which is defined as the thought, impression or experience about an object, organization or a person, draws attention as a new trend in many fields in today's world. For a urban, the image is perhaps much more valuable than the total amount of its historical, cultural and natural beauties. In this context, although it is not as effective as today's image making facilities, cities have been trying to be different from the others by pursuing various economical, political and social targets for a long time. Cities have the specific characters depend on factors such as population, socio-economic and cultural values. These structures show in time-dependent changes. Temporal changes of the Ataturk Street were examined because it has very important role and located on these streets Hadrian's Gate has an important element in the city. Study was carry out with evaluation and analysis over period photos of street in 1920-1950-1980 years and oral and written history resources. Table was created after indicated on the map urban elements of each period. Changes of Ataturk Street in 90 years were examined with this table.

Keywords: Urban, Image, Urban Change

Doi: 10.17365/TMD.2015511327

Tam Metin