Year:2018   Issue: 15   Area: Endüstri Ürünleri Tasarımı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 324

YARATICILIK VE TASARIM ARAÇLARI: ÜRÜN FİKİRLERİ YARATIMINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE EL ESKİZİ ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Merve COŞKUN ORCID Icon, Barış GÜR ORCID Icon, Abdullah TOGAY ORCID Icon

Aim: The aim of the study is to investigate the influence of using 3D Computer-Aided Design (CAD) modeling tools in the idea generation phase of the product design process on designer’s creativity. Method: The two-stage empirical study inspired by the Torrance Test of Creative Thinking used to measure the creativity of individuals was conducted with the participation of 20 new generation designers. Participants were asked to develop ideas for two product definitions by using hand sketching for the first stage and CAD modeling for the second. The product ideas generated were evaluated comparatively by 20 design experts considering Guilford's three creativity measures: flexibility, originality, and elaboration. Wilcoxon signed-rank test was performed to analyze the finding regarding the significance of the difference between evaluations. In addition, a questionnaire was conducted to provide support while interpreting the results of the empirical work. Results: The results indicated that ideas generated by hand sketching were evaluated more flexible and original compared with the ideas by CAD modeling, however, the results of the Wilcoxon Signed Ranks Test showed that there were no statistically significant differences between the experts’ evaluations. Therefore, it was concluded that CAD usage in idea generation phase could affect each designer differently in terms of flexibility and originality. But in terms of elaboration measure, it was observed that using CAD modeling has a positive influence. Conclusion: This study showed that the use of CAD modeling could affect creativity in both a positive and negative way. While the use of hand sketching has a positive effect on flexibility and originality dimensions, it was observed that the use of CAD modeling increased elaboration skills of most of the participants.

Keywords: Product Design, Computer-Aided Design (CAD), 3D Modeling, Creativity, Idea Generation

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.8


CREATIVITY AND DESIGN TOOLS: COMPARISON OF COMPUTER-AIDED DESIGN AND HAND SKETCHING TOOLS IN GENERATING PRODUCT IDEAS

Amaç: Çalışmanın amacı ürün tasarımı sürecinin fikir geliştirme aşamasında 3 boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modelleme araçlarının kullanımının tasarımcının yaratıcılığına etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Bireylerin yaratıcılığını ölçmek için kullanılan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi’nin yaklaşımından esinlenerek tasarlanan iki aşamalı ampirik çalışma 20 tasarımcının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, ilk aşamada el eskizi, ikinci aşamada 3 boyutlu modelleme kullanarak verilen iki ürün tanımı için ürün fikirleri geliştirmeleri istenmiştir. Geliştirilen ürün fikirleri, Guilford'un üç yaratıcılık ölçütü (esneklik, özgünlük ve detaylandırma) göz önünde bulundurularak 20 tasarım uzmanı tarafından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler arasındaki farkın önemine ilişkin bulguları analiz etmek için Wilcoxon işaretli sıralama testi yapılmıştır. Ayrıca, ampirik çalışmanın sonuçlarını yorumlarken destek sağlaması için bir anket uygulanmıştır. Bulgular: Sonuçlar, el çizimi ile oluşturulan fikirlerin BDT modellemesi ile elde edilen fikirlere göre daha esnek ve orijinal olarak değerlendirildiğini, ancak Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi'nin sonuçları, uzmanların değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, fikir üretme aşamasındaki BDT araçlarının kullanımının her tasarımcıyı esneklik ve özgünlük açısından farklı şekilde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Ancak ayrıntılandırma ölçütü açısından BDT araçlarının olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, bilgisayar destekli modellemenin yaratıcılığı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir. El eskizinin esneklik ve özgünlük boyutları üzerinde olumlu etkisi saptanırken, bilgisayar destekli modellemenin katılımcıların çoğunun ayrıntılandırma becerilerini artırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ürün Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT), 3 Boyutlu Modelleme, Yaratıcılık, Fikir Üretme

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.8


358