Year:2022   Issue: 26   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 604

Ayşegül TANRIVERDİ KAYA ORCID Icon,Serpil KUTLU ORCID Icon

THE RESEARCH OF SAKARYA/ HENDEK URBAN TRANSFORMATION APPLICATION WITH URBAN MORPHOLOGY APPROACH

Aim: Turkey is a country with high disaster risk and rapid urbanization increase the seismic risk in certain regions. Therefore, urban transformation projects have come to the agenda as a solution in our country in recent years. This study is a research that aims to manage the transformation process with the urban morphology approach by considering the place-context morphologically, which is generally ignored in urban transformation projects. Method: In the field study, spatial analyzes were made by comparing the morphological parameters such as street pattern, building-density relationship, use of open green space, and building island patterns before and after the intervention. Findings: As a result of the analysis, it has been seen that the street and permeable urban fabric has deteriorated, thus the stratification of private and public spaces is eliminated, with the combination of parcels and building blocks to obtain a single building block. It has been observed that the human scale has been damaged by the increasing densities, which have resulted from mass growth. Conclusion: Space is a phenomenon produced by society. We can make inferences from morphological parameters in order to understand this phenomenon and use it as data in urban transformation applications.

Keywords: Context, Spatial Behavior, Morphological Analysis, Place

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.06


KENTSEL MORFOLOJİ YAKLAŞIMI İLE SAKARYA/ HENDEK KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ İRDELENMESİ

Amaç: Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir ve yoğun kentleşme, özellikle sismik riski belli bölgelerde artırmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri son yıllarda gündeme bu tür risklere karşı çözüm olarak gelmiştir. Fakat kentsel dönüşüm uygulamaları, yeri yok sayan, sosyal yapıyı dikkate almayan, fiziksel ve sosyal anlamda tartışmalı sonuçlar yaratabilmektedir. Bu çalışma kentsel dönüşüm uygulamalarında genelde göz ardı edilen yeri-bağlamı mekânsal davranış kavramları çerçevesince ele almaktadır. Bu kavramlar, kentsel morfoloji parametreleri ile okunmaya çalışılmıştır. Yöntem: Yapılan alan çalışmasında uygulama öncesi ve sonrası morfolojik parametreler olan sokak örüntüsü, yapı-yoğunluk ilişkisi, açık yeşil alan kullanımı ve yapı adası desenleri üzerinden karşılaştırılarak mekânsal analizleri yapılmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda parsel ve yapı adalarının birleştirilerek tek bir yapı adasının elde edilmesi ile sokak dokusunun ve geçirgen kentsel dokunun bozulduğu, dolayısıyla özel ve kamusal mekân kademelenmesinin ortadan kalktığı görülmüştür. Artan yoğunlukların yansıdığı kütlesel büyümelerle insan ölçeğinin zedelendiği, kentsel mekândaki sürekliliğinin de kesintiye uğradığı görülmüştür. Sonuç: Mekân, toplum tarafından üretilen bir olgudur. Bu olguyu anlamak ve kentsel dönüşüm uygulamalarında veri olarak kullanmak için morfolojik parametrelerden çıkarsama yapabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Bağlam, Mekânsal Davranış, Morfolojik Analiz, Yer Kavramı

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.06

Page Range: 133-163


278