Year:2014   Issue: 1   Area: Görsel Sanatlar

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 11

Tolga AKALIN

THE EFFECT OF THE PLASTIC ART WORKS TO THE MODERN CITY CONCEPTS

Many artists looked for modernization in the products which urban development speed and industry have brought at the beginnings of 20th century. In addition to the artists supporting these searches, there have been many artists opposite to this urban development and industrialization. Despite these oppositions of the artists, it is observed that modern cities developed more products in which comfort has been exaggerated in. Deep discussions started on whether fast and marginal life styles coming with this development and comfort caused degeneration and it caused in individuals any anti social beings. So the artists were included in these discussions and they made the positive and negative aspects of this subject as subject of their own products In this research, it has been examined that which artist produced studies with the quality of supporting urban development, which of them exhibited just an opposite attitude.

Keywords: Modernization, Post-Modern Arts, City and Arts, Otto Dix, Pablo Picasso

Doi: 10.17365/TMD.2014019181


MODERN KENT KAVRAMININ PLASTİK SANAT ESERLERİNE ETKİSİ

20. yüzyılın başlarına gelindiğinde pek çok sanatçı modernleşmeyi kentsel gelişimin hızı ve endüstrinin getirdiği ürünlerde aramıştır. Bu arayışlara destek veren sanatçıların yansıra, bu kentsel gelişmeye ve endüstrileşmeye karşı duran pek çok sanatçıda olmuştur. Sanatçıların bu karşı duruşlarına rağmen, günümüz dünyasında modern kentlerin daha çok geliştiği, insanların rahat etmesi adına konforun abartıldığı ürünlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu gelişimin ve konforun beraberinde getirdiği hızlı ve marjinal yaşam tarzlarının, insani değerleri dejenerasyona uğratıp uğratmadığı, onları toplumsal bir varlık olmaktan çıkarıp çıkarmadığı üzerine derin tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalara haliyle sanatçılarda dâhil olmuşlar ve bu durumun olumlu ya da olumsuz getirilerini eserlerine konu edinmişlerdir. Bu araştırmada hangi sanatçının kentsel gelişimi destekler nitelikte çalışmalar ürettiği, hangisinin ise tam tersi bir tavır sergilediği eserleri üzerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Post-Modern Sanat, Şehir ve Sanat, Otto Dix, Pablo Picasso

Doi: 10.17365/TMD.2014019181