Year:2022   Issue: 26   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 612

Özlem GEYLANİ ORCID Icon,Aysun Ferrah GÜNER ORCID Icon

RHIZOMATIC LEARNING IN ARCHITECTURAL EDUCATION: AN EMPIRICAL RESEARCH

Aim: Considering the learning process in modern architectural education, the position of architecture students as a bridge between external stimuli and reactions to academic stress is examined. The aim of the research is, to discuss the similarities between the students’ new learning tendencies and the rhizomatic learning method. Method: In the study, 99 online survey data (the participating students who take CAD-based design, project management, and construction technology courses) was evaluated by using SPSS software. Results: Initially, the findings show that failing the course was not related to; the lecturer (38.4%), language (47.5%), hand drawing (45.5%), and CAD tools (48.5%). Besides, on virtual/physical environment as YouTube (5.1%), Google (23.2%); WhatsApp (13.1%), library (11.1%), book purchase (5.1%), book download (14.1%), CAD project download (10.1), asking for a CAD project (6.1%) architecture students are always searching for solutions. Conclusion: The architecture students who experience academic stress; develop instant, optional, connected learning through digital and social networks; which points to the application of the rhizomatic learning method.

Keywords: Architectural Education, Building Technology, CAD Based Design, Learning Methods, Project Management, Rhizomatic Learning, Yapım Teknolojisi

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.01


MİMARİ EĞİTİMDE RİZOMATİK ÖĞRENME: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Amaç: Modern mimarlık eğitim sürecinde, mimarlık öğrencilerinin, dış uyaranlar nedeniyle oluşan akademik strese karşı gösterdikleri tepkiler arasında bir köprü oluşturan pozisyonu; bu çalışmada incelenmiştir. Araştırmanın amacı, mimarlık öğrencilerinin göstermiş oldukları yeni öğrenme eğilimlerini dikkate alarak, rizomatik öğrenme yöntemi ile benzerliklerinin tartışılmasıdır. Yöntem: Çalışmada, araştırmacıların görev yaptıkları bir vakıf üniversitesinin mimarlık bölümü öğrencilerinin (CAD-tabanlı tasarım, proje yönetimi, yapım teknolojisi derslerini alan öğrenciler) 99 çevrimiçi anket verisi SPSS yazılımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Dersten başarısız olma nedenlerinin özellikle; dersin öğretim elemanına (%38.4), ders diline (%47.5), derste el çizimi yapmaya (%45.5), CAD araçlarını kullanmaya (%48.5) bağlı olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, mimarlık öğrencileri derste başarılı olmak için YouTube (%5.1), Google Videoları (%23.2), WhatsApp ile iletişim (%13.1), kütüphane kullanımı (%11.1), kitap satın alma (%5.1), kitap indirme (%14.1), CAD projesi indirme (10.1), arkadaşlardan CAD projesi isteme (%6.1) gibi sanal veya fiziksel ortamda daima çözüm arayışında oldukları analiz edilmiştir. Sonuç: Mimarlık öğrencilerinin akademik stres yaşadıklarında, dijital ve sosyal ağlar sayesinde, anlık, isteğe bağlı, bağlantılı bir öğrenme yöntemi olan rhizomatik öğrenme yöntemi uyguladıklarına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: CAD Tabanlı Tasarım, Mimarlık Eğitimi, Öğrenme Yöntemleri, Proje Yönetimi, Rizomatik Öğrenme, Yapım Teknolojisi

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.26.01

Page Range: 244-266


136