Year:2018   Issue: 13   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 271

Rengin ZENGEL ORCID Icon, İnci UZUN ORCID Icon, Yasemin YILMAZ SAYAR

REFLECTIONS OF CULTURAL CAPITAL CONCEPT ON THE FIRST GRADE ARCHITECTURE STUDENTS: AN EXAMINATION ON THE CURRENT PROFILE AND IMPACT ON THE ACADEMIC SUCCESS

Purpose: “Cultural capital” concept, which is defined as personal practicum and abilities, is one of the success factors in academic education. In this research, it was aimed to conduct a study that investigates the level of impact of cultural capital accumulation as a discriminating factor that is not measured at the time of university entrance examination on the architecture education as a factor of success. Method: With the purpose of identifying, the cultural capital related profile of the students who have newly started studying architecture at the Dokuz Eylül University a questionnaire that covers the family structure, economic status, educational background and socio-cultural life style habits has been conducted. In identifying the relationship of these data with the success, the performance of the students in the “Basic Design” and “Graphical Communication” courses is taken as the basis. Findings: Within scope of the research, meaningful relationships (p<0,05) between academic success and certain cultural capital indicators are identified such as the socioeconomic level and demographic data of the family and interest in visual arts and historical environment. Student’s preference rank of architecture profession and architecture school are also related with success as inner motivation factors. Conclusion: In this research, it is identified that the cultural capital accumulation of the Dokuz Eylül University students who prefer architectural education is not adequate. In that respect, certain enhancements that could be made prior to architecture education and an adaptation process that could strengthen the cultural capital is proposed. In addition to bringing new criterion and methods to student selection for education of architecture, it is further proposed that a preparation year could be added to the curriculum in which the students increase their levels of accretion in the fields of fine arts and design.

Keywords: Architectural Education, Cultural Background, Success Factors

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.6


KÜLTÜREL SERMAYE KAVRAMININ MİMARLIK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YANSIMALARI: MEVCUT PROFİL VE AKADEMİK BAŞARI ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Amaç: Kişisel donanımlar, kabiliyetler ve yeterlilikler olarak tanımlanan “kültürel sermaye” kavramı, akademik eğitimde başarı etkenlerinden biridir. Bu araştırmada üniversite giriş sınavında ölçülmeyen, ayırt edici unsur olarak kültürel sermaye birikiminin mimarlık eğitiminde bir başarı faktörü olarak etkisinin irdelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem:Dokuz Eylül Üniversitesi’nde mimarlık eğitimine yeni başlamış öğrencilerin kültürel sermayeye ilişkin profilini belirlemek amacı ile aile yapısını, ekonomik durumunu, eğitim altyapısını ve sosyokültürel yaşam alışkanlıklarını kapsayan bir anket uygulanmıştır. Bu verilerin başarı ile olan ilişkisinin ortaya konmasında ise öğrencilerin Temel Tasarım ve Grafik iletişim derslerindeki performansları esas alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamında DEÜ Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin tasarım derslerinde gösterdikleri akademik başarı ile ailenin sosyoekonomik düzeyi ve demografik verileri ile görsel sanatlar ve tarihi çevreye duyulan ilgi gibi bazı kültürel sermaye göstergeleri arasında anlamlı ilişkiler (p<0,05) bulunmuştur. Öğrencinin mimarlık mesleğini ve okuduğu bölümü tercih etme sırası da bir içsel motivasyon etkeni olarak başarı ile ilişkili bir faktör olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Bu araştırmada mimarlık eğitimini tercih eden DEÜ öğrencilerinin yeterli kültürel sermaye birikimlerinin olmadığı saptanmıştır. Bu bağlamda mimarlık eğitimi öncesinde yapılabilecek bazı iyileştirmeler kültürel sermayeyi güçlendirecek bir adaptasyon süreci önerilmiştir. Mimarlık eğitimine öğrenci seçiminde yeni ölçüt ve yöntemler getirilmesiyle de öğrencilerin güzel sanatlar ve tasarım alanlarında birikimlerini ve becerilerini arttırabilecekleri bir hazırlık yılı eklenebileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Kültürel Sermaye, Akademik Başarı

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.6


82