Year:2018   Issue: 15   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 366

RECONSTRUCTION OF RATIONALITY IN ARCHITECTURAL DESIGN: POLYFOLD 3.0

Levent ARIDAĞ ORCID Icon

Aim: The research aims to reveal the structure of the abstraction model of architectural design. The aim of this course is to explain the dynamic model of the space design which is developed in accordance with the theoretical background of ”Contemporary Approaches in Space Design at the 2016-2018 Spring Semester in the Department of Architecture in Gebze Technical University. Knowledge theory is primarily interested in comprehensive scientific abstractions to understand the secrets of nature, to reveal the real causes of social progress or to formulate scientific laws. The temporality in these abstractions is made available to computers with complex mathematical models. The time-dependent spatial patterns in the model are formed by layers. The space design process is covered by the information-time-geometry. Method: The possible spatial patterns are explored with a geometric coding (mathematical function) developed from the novel “Museum of Innocence” by Orhan Pamuk (2008). Mapping the concept-geometry-space relationship over the diagrams through a dynamic model. Results: The formal transformation of the design system is considered as a dynamic process based on the operation of forms and information rather than the form it takes at any time. This is also a new process of creation as an architectural design methodology. Conclusion: The method makes creativity theorized for everyone. Abstraction transforms to the coding of the material rather than in the mind of the designer and initiates the discovery process with the codes formed in the information between the texts.

Keywords: Architectural Design, Time-Geometry-Space, Dialectics, Mapping, Dynamic Model

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.1


MİMARİ TASARIMDA RASYONALİTENİN YENİDEN TEMELLENDİRİLMESİ: POLYFOLD 3.0

Amaç: Araştırma, mimari tasarımın soyutlama modelinin diyalektik ilişkiye bağlı yapısını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2016-2018 Bahar dönemlerinde gerçekleştirilen “Mekan Tasarımında Çağdaş Yaklaşımlar” dersinin teorik alt yapısına bağlı olarak geliştirilen mekan tasarımının dinamik modelini açıklamayı hedeflemektedir. Bilgi teorisi, her şeyden önce doğanın gizliliklerini anlamak, toplumsal ilerlemenin gerçek nedenlerini açığa çıkarmak ya da bilimsel yasaları formüle etmek için kapsamlı bilimsel soyutlamalara ilgi duyar. Bu soyutlamalardaki zamansallık karmaşık matematiksel modeller bilgisayarlarla kullanılabilir hale getirilir. Modeldeki zamana bağlı mekânsal örüntülerin oluşumu katmanlar aracılığıyla işler. Mekan tasarım süreci bilgi-zaman-geometri kapsamında ele alınır. Yöntem: Orhan Pamuk’un (2008) “Masumiyet Müzesi” romanından geliştirilen geometrik bir kodlamayla (matematiksel fonksiyon) olası mekânsal örüntüler keşfedilir. Diyagramlar üzerinden haritalanarak kavram-geometri-mekan ilişkisinin dinamik bir model üzerinden ortaya çıkarılmasıdır. Bulgular: Tasarım sisteminin biçimsel dönüşümü, herhangi bir anda aldığı formdan çok, form ve bilginin işletilmesini esas alan dinamik bir süreç olarak ele alınır. Bu aynı zamanda mimari tasarım yöntemi olarak yeni bir yaratma sürecidir. Sonuç: Yöntem yaratıcılığı kuramsallaştırarak herkes için mümkün hale getirir. Soyutlama, tasarımcının zihnindekinden çok maddi olanın kodlanmasına dönüşürek metinler arasındaki bilgide oluşan kodlarla keşif sürecini başlatır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım, Zaman-Geometri-Mekan, Diyalektik, Haritalama, Dinamik Model

Doi: 10.17365/TMD.2018.3.1


38