Year:2022   Issue: 27   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 636

Aslı ALTANLAR ORCID Icon,Zeynep ÖZDEMİR ORCID Icon

READING BEHAVIORS AND ATTITUDES TOWARDS SUSTAINABLE LIVING THROUGH ARCHITECTURE FACULTY STUDENTS

Objective: It created a sustainable urban culture with common behaviour patterns in the relationship between humans and natural and artificial environments. Therefore, it is essential to raise awareness about social responsibilities to protect the ecosystem. The study focuses on understanding the factors that determine the awareness, environmentalist attitudes and behaviours of students at the faculty of architecture towards sustainable living. Method: "Exploratory Factor Analysis" was conducted to determine the construct validity of the scale of attitudes and behaviors towards sustainable living and to reveal its factor structure. Spearman-Brown correlation analysis was applied to determine the scale's relationship and sub-dimensions. Mann-Whitney Test and Kruskal-Wallis Test were conducted to determine whether there was a significant difference between the socio-demographic characteristics of the participants and the factors. Findings: It was determined that the components of the SAB scale are "environmental awareness", "environmental behaviors" and "technocentric attitude". There was a significant difference between the gender and their environmental awareness and behaviour scores, while there was no significant difference between their technocentric attitude score averages. Conclusion: It was determined that students' environmental awareness affects their environmental behaviors and sustainable living. It is crucial for creating sustainable urban development planning.

Keywords: Sustainable Living, Environmental Awareness, Environmental Behavior, Ecocentric Attitude, Sustainable Development

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.27.06


SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA YÖNELİK DAVRANIŞ VE TUTUMLARI MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN OKUMAK

Amaç: İnsanın, insanlar ve doğal ve yapay çevre ile kurduğu ilişki, ortak davranış biçimlerini oluşturarak sürdürülebilir kent kültürünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekosistemi korumaya yönelik toplumsal sorumlulukla alakalı bilinç düzeyinin geliştirilmesi önemlidir. Özellikle kentin sürdürülebilirliğini sağlayacak mekanla ilgili stratejilerin geliştirilebilmesi için mimarlık fakültesi öğrencilerinin çevresel bilinç düzeyini geliştirmek gerekmektedir. Bu çalışma mimarlık fakültesi öğrencilerinin sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalık, çevreci tutum ve davranışlarını belirleyen etmenleri anlamaya odaklanmıştır. Yöntem: Sürdürülebilir yaşama yönelik tutum ve davranış ölçeğinin (STD) yapı geçerliliğini tespit etmek ve faktör yapısını ortaya koymak amacıyla “Açımlayıcı Faktör Analizi” (AFA) yapılmıştır. Ölçeğin ve alt boyutlarının arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Spearman-Brown korelasyon analizi uygulanmıştır. Katılımcıların sosyo demografik özellikleri ile faktörler arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için Mann-Whitney Testi ve Kruskal- Wallis Testi yapılmıştır. Bulgular: STD ölçeği bileşenlerinin “çevresel farkındalık”, “çevreci davranışlar” ve “teknosentrik tutum” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet ile çevresel farkındalıkları ve çevreci davranış puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu, teknosentrik tutum puanı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Öğrencilerin çevresel farkındalıklarının, çevresel davranışlarını ve sürdürülebilir yaşam kültürünü etkilediği belirlenmiştir. Mimarlık fakültelerindeki sürdürülebilir yaşam ve kentleşme konuları ile ilişkili derslerin ağırlığının arttırılmasının, öğrencilerin toplumsal sürdürülebilirliğin gelişmesine ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasında plan ve programlar geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yaşam, Çevresel Farkındalık, Çevreci Davranış, Ekosentrik Tutum, Sürdürülebilir Gelişme

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.27.06

Page Range: 132-160


423