Year:2023   Issue: 28   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 615

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF TELEVISION SERIES SOURCED INTENTIONAL DAMAGES: AYVANSARAY-BALAT

Ebru ULAŞ SARIAYDIN ORCID Icon,Hicran Hanım HALAÇ ORCID Icon,Hasan Hüseyin KÖSE ORCID Icon

Aim: The question of how the directions in film and TV series editing will affect the shooting areas has been dealt with in the scale of graffiti in the study, and it is aimed to prove the reflection on the set area. In the study, which was prepared to create attention for the shootings on historical places, the Çukur Series published between 2017-2021 and the historical Balat and Ayvansaray streets and structures where the shootings were made were examined. Method: Within the boundaries of the scenario, 113 structures, including their registered structures, were examined. The analysis, which was designed to prove the amount of intervention caused by the series, was documented with the number of buildings with graffiti on their façades, their registration status, the increase in interventions, the vandalism valuation method designed within the scope of the study, and the percentage calculations of the area occupied by the interventions on the facades. Findings: With the series, the identity of the Pit, which dominates the historical identity in the set area, has been reached day by day. While the number of facades with graffiti was 15 in 2017, Pit content was found in 88% of the facades that increased to 61 in 2019, and in 82% of the facades that reached 72 in 2020. Conclusion: The need for control and limitation for the fictions in the media, especially those with registered shooting areas, and the necessity of editing analyzes with the sensitivity of the principles of heritage protection have emerged.

Keywords: Historical Building, Facade, Graffiti, Vandalism, Media

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.04


TELEVİZYON DİZİSİ KAYNAKLI KASITLI TAHRİPLERİN NİCEL YÖNTEMLERLE DEĞERLEMESİ: AYVANSARAY-BALAT

Amaç: Medya üzerinden yayınlanan film ve dizi kurgularındaki yönlendirmelerin, izleyiciye, izleyici üzerinden sokak ve yapı ölçeğine nasıl etki edeceği, ne gibi görüntülere dönüşebileceği sorguları mevcut çalışmada tahripçi bir dışavurum içerisinde sayılan duvar yazıları ölçeğinde ele alınmış, set alanına yansıma boyutlarının ispatı amaçlanmıştır. Tarihi mekanlar üzerinde kurgulanan çekimler için dikkat oluşturmak amacıyla hazırlanmış çalışmanın örnekleminde Çukur Dizisi ve çekimlerin yapıldığı tarihi Balat-Ayvansaray sokak ve yapıları yer almaktadır. Yöntem: Senaryonun yoğun geçtiği parsel sınırları içerinde tescilli yapılarında dahil olduğu 113 yapı incelenmiştir. Dizi kaynaklı ortaya çıkan müdahale miktarının ispatı amacıyla kurgulanan inceleme, cephesinde duvar yazısı bulunduran yapı sayıları, yapı tescil durumları, yıllara göre dizi kaynaklı cephelere uygulanan müdahale artışları, çalışma kapsamında tasarlanan kasıtlı tahrip değerleme yöntemi ile müdahalelerin cephelerde kapladıkları alan yüzde hesapları ile belgelenmiş ve değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Yayın tarihine 2017 yılında başlayan dizi ile birlikte gün geçtikçe set alanında tarihi kimliğe baskın gelen Çukur kimliği saptamasına ulaşılmıştır. Üzerinde duvar yazısı bulunan cephe sayısı 2017 yılında 15 iken, 2019’da 61’e yükselen cephe sayısının %88’inde, 2020 yılında 72’ye ulaşan cephe sayısının %82’sinde Çukur içeriğine rastlanmıştır. Sonuç: Medyada yer alan, özellikle tescil değeri taşıyan çekim alanlarına sahip kurgular için denetim ve sınırlama ihtiyacı, miras alanları koruma ilkeleri hassasiyetinde kurgu analizlerinin gerekliliği ortaya çıkmıştır

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yapı, Cephe, Duvar Yazısı, Tahrip, Medya

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.04


40