Year:2018   Issue: 13   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 264

NOISE MAPPING OF CELAL BAYAR BOULEVARD AND THE NOISE EXPOSURE ANALYSIS OF HIGHWAY NOISE SPECIFICALLY FOR EDUCATIONAL AND HEALTH BUILDINGS

Füsun DEMİREL ORCID Icon, Zuhal ÖZÇETİN ORCID Icon

This study was carried out to determine and evaluate the noise control analyses and noise mapping studies performed by the measurement and simulation program for the road traffic noise on Celal Bayar Boulevard in Ankara. Method: In this context, in the selected sample study area, a noise map was created using the CadnaA simulation program in the light of the data obtained through environmental noise measurements (Ldaytime, Levening, Lnight) and vehicle counts, and the measurement and simulation program results obtained were compared. Then, the facade measurements were performed in Gazi University Faculty of Engineering and Architecture Building, Ankara University Faculty of Medicine Deanship and Morphology Building and Hacettepe University Hospital Building specifically for educational and health buildings located on Celal Bayar Boulevard, and the facade analysis was performed using the CadnaA simulation program. Findings: In the study, according to the noise map data generated by the CadnaA simulation program, it was determined that there was an equivalent continuous sound pressure level (Leq) between 70.5 – 81.8 dBA during the daytime, between 64.6 – 76.9 dBA during the evening hours, between 58.6 – 71.7 dBA during the night hours, and between Lgag 69.8 – 81.7 dBA along Celal Bayar Boulevard. Conclusion: As a result of this study, it was observed that the noise maps and action plans planned to be revised with simulation programs every 5 years should be measured and supported.

Keywords: Noise Mapping, Health and Educational Buildings, Celal Bayar Boulevard

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.5


CELAL BAYAR BULVARI GÜRÜLTÜ HARİTALAMASI VE KARAYOLU GÜRÜLTÜSÜNÜN EĞİTİM VE SAĞLIK YAPILARI ÖZELİNDE GÜRÜLTÜ ETKİLENME ANALİZİ

Amaç: Bu araştırma, Ankara’da yer alan Celal Bayar Bulvarı’nın karayolu trafik gürültüsüne yönelik ölçüm ve simülasyon programı ile yapılan gürültü kontrolü analizleri ve gürültü haritalaması çalışmalarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu kapsamda seçilen örnek çalışma alanında; çevresel gürültü ölçümleri (Lgündüz, Lakşam, Lgece) ve araç sayımları ile elde edilen veriler ışığında CadnaA simülasyon programı kullanılarak, gürültü haritası oluşturulmuş, elde edilen ölçüm ve simülasyon programı sonuçları karşılaştırılmıştır. Ardından Celal Bayar Bulvarı üzerinde yer alan eğitim ve sağlık yapıları özelinde Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Binası, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Morfoloji Binası ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Binası’nda cephe ölçümleri yapılmış, CadnaA simülasyon programı ile cephe analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, CadnaA simülasyon programı ile oluşturulan gürültü haritası verilerine göre; Celal Bayar Bulvarı boyunca gündüz 70,5 – 81,8 dBA arasında, akşam saatlerinde 64,6 – 76,9 dBA arasında, gece saatlerinde ise 58,6 – 71,7 dBA arasında, Lgag 69,8 – 81,7 dBA arasında eşdeğer sürekli ses basınç seviyesinin (Leq) olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma sonucunda; her 5 yılda bir simülasyon programları ile revize edilmesi planlanan gürültü haritası ve eylem planlarının ölçüm yapılarak desteklenmesi gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Gürültü Haritalama, Sağlık ve Eğitim Binaları, Celal Bayar Bulvarı

Doi: 10.17365/TMD.2018.1.5


37