Year:2020   Issue: 20   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 469

Eylem AKGÜL YALÇIN ORCID Icon,Oğuz YILMAZ ORCID Icon

INVESTIGATION THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSE OF PLACE AND LANDSCAPE VALUES ON CAMPUSES

This study has been discussed in order to better understand the importance of landscape values and sense of place in university campuses and to reveal the relationship between them. In this general scope, the aim of this study is to investigate the differences of (a) gender and time variables that affect the sense of place and landscape values, and (b) to determine the relationship between landscape values and sense of place psychologically. Method: Landscape Values Scale (Akgül-Yalçın, 2012) and Sense of place Scale (Jorgensen and Stedman, 2001) were used as data collection tools. A total of 450 students from BAIBU campus participated in the study. Descriptive statistics, relational correlation, independent T test an done-way analysis of variance (ANOVA- Tukey Post-Hoc was used fort he significant difference between groups) were used in the study. Findings: According to the results of the study, it was found that there were statistically significant differences in the BAIBU campus sample in terms of gender, landscape values and sense of place scores of time sub-variables spent on campus (p <0.05). When landscape values and sense of place sub-dimensions are examined, correlation analysis, spiritual value, architectural value, recreation value, naturalness value, information value, outdoor furniture qualification value and sense of place sub-dimensions (place identity, place attachment, place dependence). Conclusion: In other words, as the scores given to the sub-dimensions of landscape values increase, the scores they give to the sense of place increase. All these results are explained and discussed in depth.

Keywords: Place Identity, Landscape Values, Place Attachment, Belongingness, Campus Landscape

10.17365/TMD.2020.20.2


YER DUYGUSU VE PEYZAJ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KAMPÜSLER ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışma üniversite kampüslerinde, peyzaj değerleri ve yer duygusu kavramlarının öneminin ve aralarındaki ilişkinin ortaya konması amacı ile ele alınmıştır. Bu genel kapsam içerisinde çalışmada; yer duygusu ve peyzaj değerlerine etki eden (a) cinsiyet ve ders dışında geçirilen zaman değişkenlerinin farklılıklarını araştırmak, (b) peyzaj değerleri ve yer duygusu ilişkilerini psikometrik olarak belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Veri toplama araçları olarak Peyzaj Değerleri Ölçeği (Akgül Yalçın, 2012) ve Yer Duygusu Ölçeği (Jorgensen ve Stedman, 2001) kullanılmıştır. Çalışmaya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsünde okuyan toplam 450 öğrenci katılmıştır. Çalışmada betimsel istatistik, ilişkisel korelasyon, bağımsız T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA- gruplar arasındaki anlamlı farkı saptamak için Tukey Post-Hoc) uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma sonuçlarında; cinsiyet ve ders dışında kampüste geçirilen zaman alt değişkenlerinin peyzaj değerleri ve yer duygusu puanlarında BAİBÜ kampüs örnekleminde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya koydukları saptanmıştır (p<0,05). Peyzaj değerleri ve yer duygusu alt boyutları irdelendiğinde korelasyon analizlerinde, peyzaj değerleri alt boyutlarından manevi değer, mimari değer, rekreasyonel değer, doğallık değeri, bilgilendirme değeri, donatı yeterlilik değeri ile yer duygusu alt boyutları arasında (yer kimliği, yer bağlılığı ve yer bağımlılığı) pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Sonuç: Bir başka deyişle, öğrencilerin peyzaj değerleri alt boyutlarına verdikleri puanlar arttıkça yer duygusuna verdikleri puanlar da artmaktadır. Çalışmada bütün bu sonuçlar derinlemesine açıklanmış ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yer Kimliği, Peyzaj Değerleri, Yer Bağlılığı, Aidiyet, Kampüs Peyzajı

10.17365/TMD.2020.20.2

Page Range: 34-55


110