Year:2021   Issue: 24   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 569

Ömer Faruk BAŞGÜN ORCID Icon,Fürüzan ASLAN ORCID Icon

INVESTIGATION OF THE HISTORICAL CITY OF HARPUT IN TERMS OF THE

Aim: Life has accelerated in the world, especially after the Industrial Revolution. Local food, craft, and homemade products have been replaced by industrial products based on the mass production of machines and cities have gone through a period of rapid growth. Today, unplanned growth and rapid population growth have caused serious problems in cities and negatively affected urban life. In these unplanned urbanization activities, practices that can harm the natural environment and cultural heritage of the cities have emerged. These factors create the problem of losing local identity in cities today. To prevent the problems that arise in this situation, it is necessary to protect the local identity, cultural, natural, and historical heritage in the cities. In this context, the promises of the Cittaslow movement, whose aim is to "protect nature, local and all existing cultural values", and the benefits it will bring if implemented, have attracted attention recently. Cittaslow is a reaction to the fast lifestyle imposed by globalization. Cittaslow is applied in many settlements around the world today. This study, it is aimed to investigate how the Cittaslow movement can be applied to Harput and the achievements that the Harput region can achieve with the Cittaslow criteria. Method: Suggestions for Harput were developed within the scope of Cittaslow criteria by evaluating the expert opinions obtained by the survey method within the scope of the research and analyzing the current situation of the field. Results: The findings obtained within the scope of the study were that positive results would be obtained if the cittaslow approach was applied directly or in principle to Harput. Conclusion: If Harput is declared as Cittaslow, the historical settlement will become an important ancient city again, although it does not fully regain its importance in history due to the destructions it has suffered. Another method in this regard is to apply only the Cittaslow criteria to Harput as an urban policy.

Keywords: Historical City, Quiet City, Local Identity, Sustainability, Elazig

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.24.06


HARPUT TARİHİ KENTİNİN SAKİN KENT

Amaç: Dünyada özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra yaşam hızlanmıştır. Yerel gıda, zanaat ve ev yapımı ürünler yerini makinelerin seri üretimine dayalı endüstriyel ürünlere bırakmış ve şehirler hızlı bir büyüme sürecinden geçmiştir. Günümüzde plansız büyüme ve hızlı nüfus artışı şehirlerde ciddi sorunlara yol açmış ve kentsel yaşamı olumsuz etkilemiştir. Bu plansız kentleşme faaliyetlerinde kentlerin doğal çevresine ve kültürel mirasına zarar verebilecek uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu faktörler, günümüzde kentlerde yerel kimliğin yitirilmesi sorununu yaratmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan sorunların önlenmesi için şehirlerdeki yerel kimlik, kültürel, doğal ve tarihi mirasın korunması gerekir. Bu bağlamda, amacı “doğayı, yerel ve var olan tüm kültürel değerleri korumak” olan Cittaslow hareketinin vaatleri ve hayata geçirilirse getireceği faydalar son dönemde dikkat çekmektedir. Cittaslow, küreselleşmenin dayattığı hızlı yaşam tarzına bir tepkidir. Cittaslow günümüzde dünya üzerinde birçok yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Bu çalışmada Cittaslow hareketinin Harput'a nasıl uygulanabileceği ve Harput bölgesinin Cittaslow kriterleri ile elde edebileceği kazanımların araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında anket yöntemi ile elde edilen uzman görüşleri değerlendirilerek ve alanın mevcut durum analizi yapılarak, Cittaslow kriterleri kapsamında Harput için öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında elde edilen bulgular cittaslow yaklaşımının direkt veya prensip olarak Harput’a uygulanması halinde olumlu sonuçlar elde edileceği yönünde olmuştur. Sonuç: Harput Cittaslow ilan edildiği takdirde, tarihi yerleşke gördüğü tahribatlardan ötürü tarihte ki önemine tam anlamı ile kavuşmasa da tekrar önemli bir antik kent konumuna gelecektir. Bu konudaki bir başka yöntem ise yalnızca Cittaslow kriterlerinin Harput’a kentsel bir politika olarak uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi Kent, Sakin Kent, Yerel Kimlik, Sürdürülebilirlik, Elazığ

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.24.06

Page Range: 124-163


94