Year:2019   Issue: 17   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 419

İbrahim BEKTAŞ ORCID Icon,Zübeyde Özlem PARLAK BİÇER ORCID Icon

INVESTIGATION OF COST CHANGES AND CHANGE CAUSES OF FACADE COATING WORK BETWEEN 2014-2018 YEARS

Aim: It is aimed to contribute to the most appropriate building material and construction cost area to be preferred in building construction by determining the cost changes between 2014 and 2018 years of coating materials to be preferred on the fronts having an important place in building construction cost. Method: In this study, a model was determined using brick, compact laminate, different facade paints and colored coating materials by three-dimensional modeling of 24-Class Type school project. The cost of facade coating over the specified model is compared to the cost of each material in terms of its own years, then according to other materials, and lastly, the rates of change in all materials are compared with the building construction cost indices and annual inflation rates. Results: According to the results obtained from the facade compact laminate, brick and paint materials made with the model's facade coating cost was 4.8 to 5.3 times more than the facade coating cost of the model made only with paint or colored coating materials. Conclusion: As a result of the comparison of the facade coating costs between the specified years, the cost of the façade coating of the model created using compact laminate and bricks is higher than the paint and color coating materials, all Materials vary according to the years, and these change rates are different from both the inflation rates and the building construction cost index change rates described by TÜIK.

Keywords: Facade, Cladding Materials, The Cost Of Building Structure, Educational Buildings

Doi: 10.17365/TMD.2019.2.2


2014-2018 YILLARI ARASI CEPHE KAPLAMA İŞİ MALİYET DEĞİŞİMLERİNİN VE DEĞİŞİM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Yapı inşa maliyetinde önemli bir yeri bulunan cephelerde tercih edilecek kaplama malzemelerinin 2014-2018 yılları arasındaki maliyet değişimlerini belirleyerek bina yapımında tercih edilecek en uygun yapı malzemesi ve yapı inşaat maliyeti alanına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada, 24 derslikli tip okul projesinin üç boyutlu modelleme gerçekleştirilerek tuğla, kompakt laminat, farklı cephe boyaları ve renkli kaplama malzemeleri kullanılarak bir model belirlenmiştir. Belirlenen model üzerinden cephe kaplama maliyetleri önce her bir malzeme için kendi içinde yıllara göre maliyet değişimi açısından, ardından diğer malzemelere göre ve son olarak da bütün malzemelerdeki değişim oranları bina inşaat maliyet endeksleri ve yıllık enflasyon oranları ile kıyaslanmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre cephe kompakt laminat, tuğla ve boya malzemeleri ile yapılan modelin cephe kaplama maliyeti sadece boya ya da renkli kaplama malzemeleri ile yapılan modelin cephe kaplama maliyetine göre 4,8 ile 5,3 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: Belirlenen yıllar arasındaki cephe kaplama maliyetlerinin karşılaştırılması sonucu kompakt laminat ve tuğla kullanılarak oluşturulan modelin cephe kaplama maliyetinin boya ve renkli kaplama malzemelerinden yüksek olduğu, maliyet değişim oranlarının tüm malzemeler için yıllara göre farklılık gösterdiği ve bu değişim oranlarının hem enflasyon oranları hem de TÜİK tarafından açıklanan bina inşaat maliyet endeksi değişim oranlarından farklı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cephe, Cephe Kaplama Malzemeleri, Yapı Maliyeti, Eğitim Yapıları

Doi: 10.17365/TMD.2019.2.2

Page Range: 64-103


63