Year:2020   Issue: 19   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 474

Özge Ceylin YILDIRIM ORCID Icon,Gizem ÖZAL ORCID Icon

IMPACT OF SOCIAL NETWORKS IN HISTORICAL URBAN LANDSCAPING AREAS: SAFRANBOLU

The Historical Urban Landscape approach proposes the definition of urban areas and connections, natural features, regulations and their relations with cultural, social, economic and political values that the definition, preservation and survival of historical areas in the urban context. UNESCO Historical Urban Landscape approach encourages the use of information and communication technologies in understanding and promoting the visitors of cities and parts of the city. These information and communication technologies that make everything accessible today - especially social media - are an important tool which used to actively engage visitors and users with cultural heritage and encourage awareness and engage with each other. At the same time, social media provides data for an analytical research. However, the use of this data to support the protection, planning and management of heritage values is very limited. Aim: In this study, the contribution of social media to the historical urban landscape, which offers new openings for the perception and experience of heritage values in the city of Safranbolu, UNESCO World Heritage Site was investigated. Method:Within the scope of the literature review, location, photograph and tag data were analyzed by years on Flickr application, which is one of the location-based social media tools. The data were processed on the Protection Reconstruction Plan updated in 2010. Results: information was given about the universal value definitions of heritage through social media. It also shows that social media is actively involved in the development of protection awareness of users and visitors and the active involvement of the historic urban landscape.

Keywords: Cultural Heritage, Urban Landscape, Social Media, Flickr, GIS

Doi: 10.17365/TMD.2020.1.1


TARİHİ KENTSEL PEYZAJ ALANLARINDA SOSYAL AĞLARIN ETKİSİ: SAFRANBOLU

Tarihi Kentsel Peyzaj yaklaşımı, kentsel mekânların ve bağlantıların, doğal özelliklerin ve düzenlemelerin ve bunların kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi değerlerle ilişkileri kentsel bağlamdaki tarihi alanların tanımlanmasını, korunmasını ve yaşatılmasını önermektedir. UNESCO’nun Tarihi Kentsel Peyzaj yaklaşımı ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentlerin ve kent parçalarının ziyaretçileri tarafından anlaşılması ve onlara tanıtılmasında kullanılmasını teşvik etmektedir. Günümüzde her şeyi erişilebilir kılan bu bilgi ve iletişim teknolojileri- özellikle sosyal medya- ile ziyaretçilerin ve kullanıcıların kültürel miraslarla aktif olarak etkileşime girmesi, bilinç oluşturulması ve birbirleriyle bağlantıya geçmeye teşvik edilmesi için kullanılan önemli bir araç haline gelmektedir. Aynı zamanda sosyal medya analitik bir araştırma gerçekleştirilebilmesi için veriler sağlamaktadır. Ancak bu verilerin miras değerlerinin korunması, planlaması ve yönetimini desteklemek için kullanımı çok sınırlıdır. Amaç: Bu çalışmada, UNESCO Dünya Miras Alanı Safranbolu örnekleminde, miras değerlerinin algılanışı ve deneyimlenmesi için yeni açılımlar sunan sosyal medyanın tarihi kentsel peyzajın korunması, tanıtılması ve algılanma biçimine katkısı araştırılmıştır. Yöntem: Literatür taraması temelinde, sosyal medya araçlarından biri olan konum verisine ulaşılabilen ve tarihsel süreçte konum ve fotoğraf verisi üzerinden değerlendirme yapılabilecek sosyal ağ olan Flickr uygulaması üzerinde konum, fotoğraf, etiket verileri 2004 yılından itibaren yıllara göre analiz edilmiş, 2010 yılında güncellenen Koruma Amaçlı İmar Planı üzerine işlenmiştir. Sonuç: Sosyal medya aracılığıyla mirasların evrensel değer tanımları hakkında bilgi vermek, kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin koruma bilincinin gelişmesi, tarihi kentsel peyzajın korunmasına aktif olarak dâhil edilmesinde yardımcı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Kentsel Peyzaj, Sosyal medya, Flickr, CBS

Doi: 10.17365/TMD.2020.1.1

Page Range: 1-31


126