Year:2022   Issue: 27   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 626

Müge ÜNAL ÇİLEK ORCID Icon,Esra ÇETİNKAYA ÖZKAN ORCID Icon,Rüya ARDIÇOĞLU ORCID Icon

EVALUATION OF URBAN PUBLIC SPACES’ LANDSCAPE DESIGN PERCEPTIONS WITH SEMANTIC DIFFERENTIATION TECHNIQUE: THE CASE OF ELAZIG CITY

Aim: In this study, spatial designers and design students evaluated the perception of three public spaces in Elazig City to determine the similarities and differences in perception. Method: The method of the study consists of four steps: (1) determination of public spaces to evaluate visual perception; (2) scoring the visual perceptions with the semantic differentiation technique using 18 bipolar pairs to evaluate the design characteristics of space. Each bipolar pair was scored on a 7-point Likert scale (1=Negative, 7=Positive). (3) Preparation and application of visual perception questionnaires; (4) performed the statistical analysis. At this stage, exploratory factor analysis (EFA) was used to group the bipolar pairs that are dominant in participant perceptions. MANOVA was used to determine whether the factors changed according to socio-demographic characteristics. Results: The answers of 209 participants studying different design disciplines were evaluated in the study. As a result of the EFA, carried out separately for each public space, the bipolar pairs were classified into three groups: feelings of pleasure, excitation, and dominance. Conclusion: Excitation and dominance in area 1, excitation-dominance and satisfaction in area 2, and excitation and pleasure-dominance in area 3 were determined as factors affecting perception. According to the MANOVA results, while there was no statistical significance between the occupational disciplines and the participants who had not visited the field before (p>0.05), significant differences were found between the participants who were at different levels of design training (p<0.05).

Keywords: Urban Public Spaces, Visual Perception, Semantic Differential Techniques, Landscape Design, Explana-tory Factor Analysis, MANOVA

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.27.04


ANLAMSAL FARKLILAŞIM TEKNİĞİ İLE KAMUSAL AÇIK ALANLARIN PEYZAJ TASARIM ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ELAZIĞ KENTİ ÖRNEĞİ

Amaç: Elazığ kentindeki üç adet kamusal alan tasarımının tasarım eğitimi alan bireyler tarafından değerlendirilmesini içeren bu çalışmada algılamada ortaya çıkan benzerlik ve farklılıkların tespit edil-mesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın yöntemi dört basamaktan oluşmaktadır. (1) Kamusal alanlara ilişkin görsellerin belirlenmesi. (2) Anlamsal farklılaşım tekniği ile katılımcıların görsel algılarının derecelendirilmesi. Bu aşamada alanların tasarım özelliklerinin değerlendirilmesi için 18 adet sıfat çifti belirlenmiştir. Her bir sıfat çifti 7’li Likert ölçeği doğrultusunda (1=Olumsuz, 7=Olumlu) puanlanmış-tır. (3) Görsel algı anketlerinin hazırlanması ve uygulanması; (4) Anket sonuçlarına ilişkin verilerin istatistiksel olarak yorumlanmasıdır. Bu aşamada katılımcı algılarında baskın olan sıfat çiftlerinin gruplanmasında açımlayıcı faktör analizinden (AFA) ve faktörlerin sosyo-demografik özelliklere göre değişiminin saptanmasında MANOVA’dan faydalanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, farklı tasarım disiplinin-de eğitim gören 209 katılımcıya ait cevaplar değerlendirilmiştir. Her bir alan için ayrı ayrı gerçekleştirilen AFA sonucunda hoşnutluk, heyecan ve hakimiyet duygularına ait sıfat çiftleri faktörleri oluştur-muştur. Sonuç: Alan 1’de heyecan ve hakimiyet, alan 2’de heyecan-hakimiyet ve hoşnutluk ve alan 3’te heyecan ve hoşnutluk-hakimiyet algılamayı etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. MANOVA sonuçlarına göre ise meslek disiplinleri ve alanı daha önce ziyaret eden-etmeyen katılımcılar arasında istatistiksel bir anlamlılık tespit edilmez iken (p>0,05), tasarım eğitiminde faklı seviyede olan katılımcılar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).

Anahtar Kelimeler: Kamusal Açık Alanlar, Görsel Algı, Anlamsal Farklılaşım Tekniği, Peyzaj Tasarımı, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), MANOVA

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.27.04

Page Range: 82-107


341