Year:2023   Issue: 28   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 646

Sıla YILDIRIM ORCID Icon,Asena SOYLUK ORCID Icon

EVALUATION OF GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE MATERIALS IN THE CONTEXT OF THE PLASTIC EFFECT OF CONCRETE IN THE BUILT ENVIRONMENT

Aim: In this study, it is aimed to determine the success of glass fiber reinforced concrete (GFRC) in realizing the plastic effect on the works of various architects and the advantages it provides in terms of aesthetics, according to the principles determined through the works of Zaha Hadid with the success of benefiting from the aesthetic properties of concrete and emphasizing the plastic effect. By giving information on the technical features of GFRC based on the literature, attention has been drawn to the effect of technical features (lightness, strength, etc.) on realizing the plastic effect. In addition, the places where different architects preferred GFRC in their designs were analyzed and the importance of the material design relationship was tried to be emphasized in this respect. Method: In the study, data collection and comparative analysis methods from qualitative methods were used. Findings: In the buildings examined, it was observed that GFRC was used only in the landscape of Haydar Aliyev Cultural Center, but frequently on the facade and interior. It has been observed that 60% of the GFRC used in the sample buildings has a 3D texture. It has been understood that the principles that create a plastic effect are largely provided by the GFRC. Results: GFRC is a very successful material due to its technical features in terms of providing the plastic effect, and that it can be molded according to the desired form and surface properties in architecture. However, in the light of the information obtained from the literature, it has been understood that the use of GFRC in the built environment is limited, so it has been concluded that the advantages of the aesthetic and technical characteristics of the material should be introduced to the architects.

Keywords: GFRC, Plastic Effect in Architecture, Zaha Hadid Architecture

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.07


BETONARMENİN PLASTİK ETKİSİ BAĞLAMINDA CAM ELYAF TAKVİYELİ BETON MALZEMELERİN YAPILI ÇEVREDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Çalışmada betonun estetik özelliklerinden yararlanma ve plastik etkiyi vurgulamadaki başarısıyla Zaha Hadid’in tasarım ilkeleri doğrultusunda cam elyaf takviyeli beton (GFRC)un çeşitli mimarlara ait eserler üzerinden plastik etkiyi gerçekleştirmedeki başarısı ve estetik yönden sağladığı avantajların belirlenmesi amaçlanmıştır. GFRC’nin teknik özelliklerine dair literatüre dayalı bilgiler verilerek teknik özelliklerin (hafiflik, dayanım vb.) plastik etkiyi gerçekleştirmedeki etkisine dikkat çekilmiştir. Ayrıca farklı mimarların tasarımlarında GFRC’yi tercih ettikleri yerler analiz edilmiş bu açıdan malzeme tasarım ilişkisinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Yöntem: Çalışmada nitel yöntemlerden veri toplama ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: İncelenen yapılarda GFRC’nin sadece Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde peyzajda ancak sıklıkla cephede ve iç mekanda kullanıldığı görülmüştür. Örneklerde kullanılan GFRC’nin %60’ının üç boyutlu desen ya da dokuya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Plastik etki oluşturan ilkelerin büyük oranda GFRC ile sağlandığı anlaşılmıştır. Sonuç: Mimari açıdan GFRC’nin tercihinde istenilen form ve yüzey özelliklerine göre kalıplanabilir olmasının etkili olduğu, plastik etkinin sağlanması açısından teknik özelliklerinin verdiği olanaklar sayesinde oldukça başarılı bir malzeme olduğu anlaşılmıştır. Ancak literatürden edinilen bilgiler ışığında GFRC’nin yapılı çevrede kullanımının kısıtlı olduğu anlaşılmış bu nedenle de malzemenin estetik ve teknik özelliklerinin sağlayacağı avantajların mimarlara tanıtılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: GFRC, Mimaride Plastik Etki, Zaha Hadid Mimarisi

Doi: 10.17365/TMD.2023.TURKEY.28.07

Page Range: 142-165


181