Year:2021   Issue: 22   Area: Peyzaj Mimarlığı

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 494

Banu BEKCİ ORCID Icon,Çiğdem BOGENÇ ORCID Icon

EMULATION TO THE NATURE IN BASIC DESIGN EDUCATION OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

Aim: The main purpose of the study is to create a recreational spatial organization with basic design elements and principles by emulating nature in increasing visual literacy. With this study, it was aimed to stimulate students' imagination and make them design spatial organization by emulating geological rock sections in sustainable design approaches of rural landscape areas. Method: The process of producing solutions to the design problem given was carried out by using (i) 14-week basic design training, (ii) taking thin samples from geological rocks for petrographical studies, and (iii) the analogical thinking method which was the inspiration of Goldschmidt and Smallov (2006) and Cardoso and Badke-Schavub (2011) for the transformation of their ideas into forms. Findings: By analyzing the concepts related to the given problem, the solution of the design problem began, and the designers’ abstract ideas were concretized and handled within the framework of the concept. Students, who received the subject of study during the design process, completed the product they prepared in line with the basic design education they received in order to obtain a product from the concept whichthey created in their mind by emulating geological rock sections. The process was successfully completed by adding something to the obtained product, removing something from the obtained product, and combining something with the obtained product in this process. Result: The ability to have a versatile perspective in design education, which finds common ground forart and architecture education, is vital. This study showed that in architectural education, the design process can collaborate with different disciplines and that the products may be unique and sensitive to ecosystem services.

Keywords: Basic Design, Rural Landscape, Emulation, Design Education, Landscape Design Process

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.02


PEYZAJ MİMARLIĞI TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE DOĞAYA ÖYKÜNME

Amaç: Çalışma görsel okuryazarlığın arttırılmasında doğaya öykünerek temel tasarım elemanları ve ilkelerinin kullanılması ile rekreasyonel mekânlar üzerindeki öykünme yaklaşımlarından oluşturmakta olup öğrencilerin sahip olduğu hayal gücünün harekete geçirilerek kırsal peyzaj alanlarındaki sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarında jeolojik kayaç kesitlerine yapılan öykünmelerin mekân örgütlenmesine yansıtılmasından oluşmaktadır. Yöntem: Bu doğrultuda (i) 14 haftalık temel tasarım eğitimi, (ii) jeolojik kayaçlardan petrografik amaçlı çalışmalar için ince kesitlerin alınması ve (iii) Goldschmidt ve Smallov (2006) ile Cardoso ve Badke-Schavub (2011) yıllarında ileri sürdükleri fikirlerin biçimlere dönüştürülmesinde ilham kaynağı olan analojik düşünme yönteminden yararlanılarak verilen tasarım problemine yönelik çözüm önerileri üretilmiştir. Bulgular: Verilen probleme yönelik kavramların analiz edilmesi ile tasarım probleminin çözümü başlatılarak tasarımcının soyut bir şekilde kurguladığı düşünceler somutlaştırılarak kavram çerçevesinde ele alınmıştır. Tasarım sürecinde çalışma konusunu alan öğrenci jeolojik kayaç kesitlerine öykünerek zihninde oluşturduğu kavramdan bir ürün elde edebilmek için aldığı temel tasarım eğitimi doğrultusunda hazırladığı ürünü birçok aşamadan geçirerek tamamlamıştır. Bu süreçte elde ettiği ürüne eklemeler, çıkarmalar ve birleştirmeler yaparak süreçi başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Sonuç: Sanat ve mimarlık eğitimini ortak bir paydada buluşturan tasarım eğitiminin çok yönlü bir bakış açısına sahip olma yetisi oldukça önemli olup mimarlık eğitimindeki tasarım sürecinin farklı disiplinler ile ortak çalışmalar yürütebildiğini hatta elde edilen ürünlerin özgün ve ekosistem servislerine duyarlı olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Temel Tasarım, Kırsal Peyzaj, Öykünme, Tasarım Eğitimi, Peyzaj Tasarım Süreci

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.22.02

Page Range: 124-148


149