Year:2014   Issue: 1   Area: Görsel Sanatlar

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 19

Sevtap KANAT

DETERMINATION OF VALUE TERNDS OF THE FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS STUDYING ARTS EDUCATION

The objective of this study is to examine the value preferences of university students who are studying art education and to determine whether the value preferences of university students differ significantly or not according to their gender, graduation school, faculty of education, faculty of arts and sciences, choice of working field (such as painting, music). In this study , the relational screening model has been used. The study group of the research consists of a total of 276 teacher candidates of which 112 candidates from Atatürk University , 66 candidates from Erzincan University and 98 candidates from İnönü University As a data collection tool , personal information form developed by the researcher and the Schwartz Value List have been used. In the present study, a significant difference has not been found between the scores in basic human values sub dimension according to graduation school of university students studying in the field of art education. When we look at value trends according to gender, the mean scores of male students in the power sub-dimension and those of female students in hedonism and security dimensions are better. Another finding obtained in the study is that a significant difference has been found between scores related to basic human values sub-dimension according to the department of School of the Arts university students.

Keywords: Value, Values, Art, University Students

Doi: 10.17365/TMD.2014019180


SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (Atatürk Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Örneği)

Bu araştırmanın amacı, sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerin değer tercihlerini incelemek ve üniversite öğrencilerin değer tercihlerinin cinsiyet, mezun oldukları okul, eğitim fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi ve seçilen alan( resim, müzik) değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesi’nden 112 öğrenci, Erzincan Üniversitesi’nden 66 öğrenci, İnönü Üniversitesi’nden 98 öğrenci olmak üzere toplam 276 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Schwartz Değerler Listesi kullanılmıştır. Çalışmada sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türüne göre temel insani değerler alt boyutlarına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Cinsiyete göre değer eğilimlerine baktığımızda Güç alt boyutunda erkek öğrencilerin ortalama puanları, hazcılık ve güvenlik boyutunda da bayan öğrencilerin ortalama puanları yüksektir. Çalışmada elde edilen diğer bir bulguda Sanat eğitimi alan üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölüme göre temel insani değerler güvenlik alt boyutuna ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler, Sanat, Üniversite Öğrencileri

Doi: 10.17365/TMD.2014019180