Year:2021   Issue: 24   Area: Architecture  

Serap EŞER, Asena SOYLUK, İdil AYÇAM
INVESTIGATION ON THE EFFECT OF DIAGRID STRUCTURAL SYSTEM ON DOUBLE SKIN FACADE FORMATION IN HIGH-RISE BUILDINGS
 
The development of industrialization and technology since the 20th century has led to an increase in the population and consequently energy requirements, the depletion of natural resources and many environmental problems. High-rise buildings cause serious energy consumption as a result of the high heat losses and gains due to the advanced technologies which is used in the construction and operation of the building and due to the high glass ratios. Aim: The aim of this study is to examine the effect of the diagrid system on the double skin facade formation in high-rise buildings through examples, and to provide guidance on the selection of the appropriate system for designers. Method: By using the qualitative research method, the characteristics of the sample tall buildings using the diagrid system and the double skin facade system were examined and a comparative analysis was made under certain headings. Results: In all of the buildings in the sample group, it is seen that the double skin facade system is configured in the corridor type. Considering the reasons leading to the corridor-type double skin facade formation of the examined structures, it is noteworthy that the diagrid structural system modules are emphasized on the exterior skin. In addition, the ring beam level plays a decisive role in the horizontal division of the double skin facade air space. Conclusion: In this context, it has been concluded that the diagrid system in the sample buildings forces the double skin facade system to a corridor type structure due to its tendency to emphasize the inclined columns on the exterior and its structural necessities.

Keywords: Structural Optimization, Structural System-Facade Interaction, Sustainability, Energy Efficient Facade Design

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.24.05

YÜKSEK YAPILARDA DİAGRİD TAŞIYICI SİSTEMİN ÇİFT KABUK CEPHE BİÇİMLENİŞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
20. Yüzyıldan günümüze sanayileşmenin ve teknolojinin giderek artan bir ivmeyle gelişmesi, nüfusun ve beraberinde enerji gereksinimlerinin artmasına, doğal kaynakların tükenmesine ve pek çok çevre sorununa neden olmaktadır. Yüksek yapılar, bina yapımı ve işletiminde kullandıkları ileri teknolojilerin yanı sıra, yüksek cam oranları nedeniyle ısı kayıp ve kazançlarının fazla olması neticesinde ciddi boyutta enerji tüketimine neden olmaktadır. Cephe yüzey alanları geniş olan yüksek yapılarda gelişmiş cephe sistemlerinin kullanımı, enerjiyi etkin kullanma, sağlıklı ve konforlu iç ortam koşulları sağlama gibi faydaları beraberinde getirmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı; yüksek yapılarda, malzemeyi etkin kullanan, çok yönlü ve yapısal verimliliği yüksek diagrid sistemin, enerji etkin tasarım stratejisi olan çift kabuk cephe biçimlenişi üzerindeki etkisini örnekler üzerinden inceleyerek, tasarımcılar açısından uygun sistemin seçimi konusunda yönelim sağlamaktır. Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden veri toplama ve iz sürme metotları kullanılarak; diagrid taşıyıcı sistem, çift kabuk cephe kesişiminde mevcut yüksek yapıların özellikleri incelenmiş, ortak noktaları, avantajları ve farklılıkları tablolar halinde ele alınmıştır. Diagrid sistem-cephe ilişkisi, diagrid sistem-sürdürebilirlik ilişkisi ve yüksek yapılarda çift kabuk cephe kullanımı başlıkları altında karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Bulgular: Örneklem grubundaki mevcut yapıların tamamında, çift kabuk cephe sisteminin, koridor tipinde biçimlendiği görülmektedir. İncelenen yapıları koridor tipi çift kabuk cephe biçimlenmesine yönlenmedeki temel sebepler; diagrid yapısal sistem modüllerinin dış cephe kabuğu üzerinde vurgulanması ve halka kiriş seviyesi çift kabuk cephe hava boşluğunun yatay bölünmesinde belirleyici rol oynamasıdır. Sonuç: İncelenen yapılarda diagrid sistemin, estetik potansiyeli yüksek strüktürel yapısını dış cephede vurgulama eğilimi ve yapısal zorunlulukları nedeniyle, çift kabuk cephe sistemini, yapısal sistemin arkasında ve hava boşluğunu kat hizasında yatay bölerek, koridor tipi yapılanmaya yönlendirdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal Optimizasyon, Taşıyıcı Sistem-Cephe Etkileşimi, Sürdürülebilirlik, Enerji Etkin Cephe Tasarımı

Doi: 10.17365/TMD.2021.TURKEY.24.05

Tam Metin