Year:2015   Issue: 6   Area: Architecture  

Zafer KUYRUKÇU, Mehmet UYSAL
THE EXAMINATION OF PHYSICAL CHANGES IN THE UNIVERSİTY CAMPUSES: EXAMPLE OF ALAEDDIN KEYKUBAT CAMPUS OF SELCUK UNIVERSITY
 
Universities are high-cost investments with big and complex structures. They are social institutions who play an important role in the balanced distribution of human infrastructure and the services of higher education and scientific research to the whole country and contribute to territorial and regional development. Universities which are large-scaled educational and cultural investments to function for long periods of time are considered as pioneer institutions in social advancement today. With these qualities, they are in constant development and change in the face of social and universal developments. Universities whose changes and developments in the future are not thought in the planning phase are not only unable to fulfil their tasks properly but these institutions whose foundations require huge financial resources may also cause great damages to the national economy. Therefore, the concept of growth and change must be considered as an issue requiring long-term projections in university planning. These factors (changeability and growability) have an important role not only in the design of new universities but also in the development of existing universities’ physical planning and the regulation of their relationships with the cities they are located in or the settlements in their surroundings.

Keywords: University, Physical Change, Campus, Growth and Change in Campuses

Doi: 10.17365/TMD.2015614141

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE FİZİKSEL DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALÂEDDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
 
Üniversiteler, büyük ve karmaşık bir yapıya sahip, yüksek maliyetli yatırımlardır. İnsan altyapısının ve yükseköğretim ile bilimsel araştırma hizmetlerinin ülke sathına dengeli dağılımında önemli bir rol oynayan, ülkesel ve bölgesel kalkınmaya katkıları olan toplumsal kurumlardır. Uzun süreler hizmet görecek büyük ölçekli eğitim ve kültür yatırımları olan üniversiteler, günümüzde toplumsal ilerlemede öncü kurumlar olarak görülmektedir. Bu nitelikleriyle toplumsal ve evrensel gelişmeler karşısında sürekli bir gelişim ve değişim içindedirler. Planlama aşamasında gelecekteki değişim ve gelişimleri düşünülmeyen üniversiteler, uzun süre görevlerini eksiksiz yapamadıkları gibi kuruluşları çok büyük mali kaynaklar gerektiren bu kurumlar, ülke ekonomisine de büyük zararlar verebilir. Bu nedenle, üniversite planlamasında büyüme ve değişim kavramı uzun vadeli projeksiyonlar gerektiren bir konu olarak görülmelidir. Bu etkenler (değişebilirlik ve büyüyebilirlik), yalnızca yeni üniversitelerin tasarımında değil, mevcut üniversitelerin fiziki planlamalarının gelişiminde ve içinde bulundukları kentlerin veya çevrelerindeki yerleşmeler ile olan ilişkilerinin düzenlenmesinde de önemli role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Fiziksel Değişim, Kampüs, Kampüslerde Büyüme ve Değişim

Doi: 10.17365/TMD.2015614141

Tam Metin