Year:2022   Issue: 25   Area: Landscape Architecture  

Banu KARAŞAH, Manolya ÖZDEMİR DURAK
AN EVALUATION FROM CONCEPT TO DESIGN PRODUCT WITH ICONIC AND ANALOGICAL FORM PRODUCTION METHODS IN BASIC DESIGN EDUCATION
 
Aim: In design-related professional disciplines, basic design education has an efficient and effective role in terms of understanding and experiencing the design process for the students. The Basic Design course is the basic tool in the realization of the design practice as an action that develops creativity and problem solving skills. Aim: The aim of this course is to develop the skills of analysing the given problem and developing creative thinking skills in order to realize the design action, to produce a form through different methods and to reach a unique concrete result. In this context, it is aimed to reveal the design process that starts with tangible or intangible source of inspiration and reaches a creative concrete design product. Method: From this point of view, we analysed the final works of Artvin Çoruh University Faculty of Art and Design Department of Landscape Architecture students created by iconic and analogical methods, by using DOMINANCE -UNITY and BALANCE principles one of the basic design principles explained to the students within the scope of Basic Design-I course. Results: As a result, at the end of the semester, it was observed that most of the students were successful in the course, and it was understood that the product they produced increased their motivation to research, questioning, problem solving and producing original products via questionnaire. Conclusion: It is thought that the iconic and analogical methods used in this study in the form generation process contribute to the students' production of original designs, and these methods will also be useful in revealing original designs in all design-related courses, especially in project courses.

Keywords: Design, Concretization, Design Process, Emulation

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.04

TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE İKONİK VE ANALOJİK BİÇİM ÜRETME YÖNTEMLERİYLE KONSEPTTEN TASARIM ÜRÜNÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Amaç: Tasarımla ilişkili meslek disiplinlerinde Temel Tasarım eğitimi, öğrenci açısından tasarım sürecinin kavranması ve tecrübe edilmesi yönüyle etkin ve etkili bir role sahiptir. Temel Tasarım dersi, yaratıcılığı ve problem çözme becerisini geliştiren bir eylem olarak tasarım eyleminin gerçekleştirilmesindeki temel araçtır. Amaç: Dersin amacı tasarım eylemini gerçekleştirebilmek için verilen problemi analiz ederek ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirerek farklı yöntemler aracılığı ile biçim üretip, özgün somut bir sonuca varabilmeyi sağlamaktır. Bu bağlamda, yapılan bu çalışma ile soyut veya somut bir esin kaynağıyla tasarıma başlayarak yaratıcı somut bir tasarım ürününe kadar geçen tasarlama sürecinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Buradan hareketle, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin Temel Tasarım-I dersi kapsamında, anlatılan temel tasarım ilkelerinden EGEMENLİK-BİRLİK ve DENGE’ yi kullanarak farklı biçim üretme yöntemlerinden ikonik ve analojik yöntemleriyle oluşturdukları final çalışmaları incelenmiştir. Bulgular: Dönem sonunda öğrencilerin birçoğunun derste başarılı olduğu görülmüş ve yapılan anket çalışmasında ortaya çıkardıkları ürünün onları araştırma, sorgulama, problem çözme ve özgün ürünler ortaya koyma yönünde motivasyonlarını artırdığı anlaşılmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, biçim üretme sürecinde bu çalışmada kullanılan ikonik ve analojik yöntemlerin öğrencilerin özgün tasarımlar üretmelerine katkı sağladığı ve bu yöntemlerin başta proje derslerinde olmak üzere tüm tasarımla ilişkili derslerde özgün tasarımlar ortaya çıkarma noktasında da faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Somutlaştırma, Tasarım Süreci, Öykünme

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.04

Tam Metin