Year:2015   Issue: 6   Area: Architecture  

Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Zafer KUYRUKÇU
THE LIFESTYLE OF RÛMS AND ITS REFLECTION TO LIVING SPACE: THE CASE OF SİLLE
 
Sille, one of the first settlement areas of Konya, is located in the 8 km northwest of the city center. Sille, which has a rich history, has been a center of settlements for many civilizations due to its location in the middle of Anatolia and its characteristic features. It is an Anatolian settlement with a deep-rooted history where the Turks have lived as Orthodox-Christians and Muslims. Sille was a strong and developed settlement center commerce-economically and socio-economically until the first half of the 19th century. However, this has ended with the immigration of Rûms to Greece with the population exchange in line with the Treaty of Lausanne 1923. This exhange has affected the population of Sille adversely, accelerated the immigration in Sille and led to Sille’s socio-economic decline. Many small churches carved into soft volcanic rocks, Ottoman tombstones, Muslim and Rûm houses in Sille have been able to survive until today. Even though its authentic structure has been damaged, the village and its surroundings have been accepted as an archeological site and been taken under preservation. In this study, the geographical settlement features and general features of the architecture of Sille, which is an ancient Rûm town, shall be analyzed and systematic information of the history of the region shall be presented. Whereas in the field work, the reflection of the lifestyle of Rûms who ruled over Sille for centuries to living space shall be analyzed and its comparison with other Rûm houses in other geographies shall be made.

Keywords: Sille, Konya, Rûm House, Neighbourliness, Privacy, Boundary

Doi: 10.17365/TMD.2015614140

RUMLARIN YAŞAM TARZI VE BUNUN MEKÂNA YANSIMASI: SİLLE ÖRNEĞİ
 
Konyaʼnın ilk yerleşim bölgelerinden biri olan Sille kent merkezinin 8 km kuzeybatısında yer alır. Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Sille, Anadolu’nun ortasında yer alması ve karekteristik özelliklerinden dolayı her dönem uygarlıkların yerleşim merkezi olmuştur. Türklerin, Ortodoks Hristiyan ve Müslüman olarak birlikte yaşamış oldukları, tarihi çok eskilere dayanan bir Anadolu yerleşmesidir. Sille, 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar ticari-ekonomik yönden güçlü, sosyo-ekonomik yönden ise gelişmiş bir yerleşim merkeziydi. Ancak bu durum 1923 Lozan Antlaşması gereğince Rumların nüfus mübadelesiyle Yunanistan’a göçüyle son bulmuştur. Bu mübadele Sille halkını olumsuz etkilemiş, Sille’deki göçü hızlandırmış ve Sille’nin sosyo-ekonomik yönden gerilemesine neden olmuştur. Sille’de yumuşak volkanik kayalara oyulmuş pek çok küçük kilise, Osmanlı mezar taşları, Müslüman ve Rum evleri günümüze kadar gelebilmiştir. Özgün yapısı son yıllarda zarar görse de günümüzde köy ve çevresi sit alanı olarak kabul edilip koruma altına alınmıştır. Bu çalışmada, antik bir Rum beldesi olan Sillenin coğrafi yerleşim özellikleri ve mimarisinin genel özellikleri analiz edilecek, bölgenin tarihi hakkında sistematik bilgiler verilecektir. Alan çalışmasında ise Silleʼde yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş Rumların yaşam tarzının mekana yansıması analiz edilecek ve diğer coğrafyalardaki Rum evleriyle karşılaştırılması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sille, Konya, Rum Evleri, Komşuluk, Mahremiyet, Sınır

Doi: 10.17365/TMD.2015614140

Tam Metin