Year:2020   Issue: 21   Area: Architecture  

Serkan PALABIYIK, Derya DEMİRCAN
THE EVALUATION OF THE POTENTIAL OF THE COMPUTATIONAL DESIGN METHODS IN ARCHITECTURE WITH THE LIFE CYCLE MODEL
 
Aim: Evolution process in information and communication technologies, architectural design and therefore in the field of architecture; It goes from product representation and communication use, which can be modeled in the computer environment, to the processing of data, information and information, to support creativity and decision making, an activity specific to human mental processes. In this process, many computational design methods have been developed that play an important role in contemporary design practices and guide the change of design culture in recent years. The top aim in this study presented; It is the evaluation of the methods developed in the field of computational design through the life cycle model. Method: At the point of investigating the spread and usage of the design methods included in the study within the sample area, bibliometric analysis, and content analysis methods, which are used to evaluate scientific studies, was used to draw repeatable and valid results regarding the content of the examined text. Results: The study shows that the most published design methods in the computational design are simulation-based design, structure information modeling, shape grammars, and genetic algorithms, respectively. In addition, it is determined that the most preferred international congress in this field is eCAADe. According to the evaluation of the total number of publications in this field, the contribution of Turkish researchers to the field was found to be 3%. Conclusion: This study evaluated when the upper scale, which are related to computational design methods in Turkey, we can conclude that there is insufficient scientific studies. In order to be able to use the rapidly developing computational design tools more effectively, to improve the computational design ability and to reflect the education process in the design process, it is important to have a voice in the architecture of the future.

Keywords: Computational Design, Bibliometric Analysis Method, Content Analysis

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.5

MİMARLIKTA HESAPLAMALI TASARIM YÖNTEMLERİNE AİT POTANSİYELLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki evrimleşme süreci, mimari tasarım ve dolayısıyla mimarlık alanında; bilgisayar ortamında modellenebilen ürün temsili ve iletişim amaçlı kullanımdan, veri, enformasyon ve bilginin işlenmesine, insan zihinsel süreçlerine özgü bir etkinlik olan yaratıcılığı ve karar vermeyi desteklemeye doğru gitmektedir. Bu süreçte, çağdaş tasarım uygulamalarında önemli bir rol üstlenerek, tasarım kültürünün son yıllardaki değişimine yön veren çok sayıda hesaplamalı tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Sunulan bu çalışmada ki üst hedef; hesaplamalı tasarım alanında geliştirilen yöntemlerin yaşam döngüsü modeli üzerinden değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma kapsamına alınan tasarım yöntemlerinin örneklem alan içerisindeki yayılım ve kullanımlarının araştırılması noktasında ise, bilimsel amaçlı çalışmaların değerlendirilmesine olanak sağlayan, bibliyometrik analiz ve incelenen metnin içeriğine ilişkin tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar çıkarmak üzere kullanılan, içerik analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışma, hesaplamalı tasarım alanında en fazla yayın yapılan tasarım yöntemlerinin sırasıyla; simülasyona dayalı tasarım, yapı bilgi modelleme, biçim grameri ve genetik algoritmalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu alanda en çok tercih edilen uluslararası kongrenin eCAADe olduğu belirlenmiştir. Bu alanda yapılan toplam yayın sayısı değerlendirmesine göre Türk araştırmacıların alana katkısı %3 oranında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma üst ölçekte değerlendirildiğinde, Türkiye’deki hesaplamalı tasarım yöntemleri ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaların yeterli olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Günümüzde hızla gelişmekte olan hesaplamalı tasarım araçlarını daha etkin bir şekilde kullanabilmek, hesaplamalı tasarım yeteneğinin geliştirilmesi ve bunun tasarım sürecine yansıtılması noktasında eğitim programlarını güncelleyebilmek için bu alandaki akademik çalışmaların nitelik ve nicelik olarak artması, geleceğin mimarlığında söz sahibi olunması noktasında önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sayısal Tasarım, Bibliyometrik Analiz Yöntemi, İçerik Analizi

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.5

Tam Metin