Year:2015   Issue: 6   Area: Design  

Ozan KARABAŞ, Mahmut AYHAN
THE VIEWS OF THE CRAFTSMEN ON THE ISSUE OF UNIVERSALITY OF KUTAHYA TILE MAKING
 
Handcrafts have been maintaining their popularity for many years in both Turkey and the world and each day they have been complimented more and more. This research handles the subject of tile making which has become the symbol of the Kütahya city of a hundred years and an indispensable branch of handcrafts. The aim of this research is analyzing the effects of the issue of universality of Kütahya tile-making as a handcraft and evaluating the subject according to artists’ opinions. This research is a screening model and interview technique of qualitative research models is used. In this research; written or oral interviews were conducted by recording with people experts in their fields and living in Kutahya, or/and famous artist artists with six semi-structured questions directed about the subject, findings were obtained, evaluated and suggestions were interpreted according to the result of the research. At the result of the research; current situation according to people interviewed with on the issue of universality of Kutahya tile making as a handcraft, the problems faced with, cultural-economic-touristic contributions and progresses in transferring to next generations in the way of communication and in accordance with this the acquisitions were put forward.

Keywords: Tile making, Handicrafts, Universality, Culture, Kutahya

Doi: 10.17365/TMD.2015614146

KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİNİN EVRENSELLİK SORUNU ÜZERİNE SANATÇILARIN GÖRÜŞLERİ
 
El sanatları uzun yıllardır gerek Türkiye’de gerekse dünyada popülerliğini sürdürmekte ve her geçen gün daha çok önemsenmektedir. Bu araştırma yüzyıllardır Kütahya şehrinin simgesi haline gelen ve el sanatlarının vazgeçilmez bir dalı olan çinicilik konusunu ele almaktadır. Araştırmanın amacı; Kütahya Çiniciliği’nin el sanatı olarak evrensellik sorunu üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve konunun sanatçıların görüşlerinin alınarak değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelindedir ve nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Kütahya’da yaşamakta olan, alanında uzman kişiler ve/veya ünlü sanatçılarla yazılı veya sözlü kayıt altına alınan görüşmeler yapılmış, konu hakkında yöneltilen yarı yapılandırılmış altı soru ile konuya ilişkin bulgular elde edilmiş, değerlendirme yapılmış ve araştırma sonucuna yönelik yorumlar sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; Kütahya Çiniciliği’nin el sanatı olarak evrensellik sorunu üzerine görüşme yapılan kişilerin görüşleri doğrultusunda mevcut durum, karşılaşılan problemler, kültürel-ekonomik-turistik katkılar ve iletişim yönünden gelecek kuşaklara aktarım konularında iyileştirmeler ve doğabilecek kazanımlar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çinicilik, El Sanatları, Evrensellik, Kültür, Kütahya.

Doi: 10.17365/TMD.2015614146

Tam Metin