Year:2015   Issue: 6   Area: Architecture  

Pınar KISA OVALI, Gildis TACHİR
IMPACT OF NATURAL DISASTERS IN THE FORMATION OF URBAN IDENTITY: SANTORİNİ
 
Geological and geomorphological structure of the institutions that affect urban form, climatic conditions, combined with soil and water values to gain socio-cultural life of the city's identity. Identity is a unique situation and that implies authenticity of the place. Physical and socio-cultural characteristics that make up the identity of a city but also directly affect the formation of the city's architecture. In particular urban identity of natural disasters and their impact on the urban structure can be very dominant. In the study, undergoing major volcanic eruptions at different times in the historical process; climate, topography, soil and water quality characteristics are considered as an example to investigate the effect of different shaped many if Santorini island in Greece on the island of natural disasters on urban and architectural identity formation. The islands within the scope of literature on the formation of the city, climatic, geomorphological and historical characteristics investigated and the urban identity of these factors are explored how to shape the urban structure and architectural constructions.

Keywords: Urban Identity, Natural Disasters, Architectural Features, Santorini

Doi: 10.17365/TMD.2015614143

KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA DOĞAL AFETLERİN ETKİSİ: SANTORİNİ
 
Kentlerin kuruluş biçimini etkileyen jeolojik ve jeomorfolojik yapı, iklimsel özellikler, toprak ve su değerleri sosyo-kültürel yaşam ile birleşerek kentlerin kimlik kazanmasını sağlamaktadır. Kimlik, kendine özgü olma durumudur ve yere ait özgünlük ifade etmektedir. Bir kentin kimliğini oluşturan fiziksel ve sosyo-kültürel özellikler aynı zamanda kentin mimari oluşumunu da doğrudan etkilemektedir. Özellikle doğal afetlerin kent kimliği ve kent dokusu üzerindeki etkileri çok baskın olabilmektedir. Çalışmada, tarihsel süreç içinde farklı zamanlarda önemli volkanik patlamalar geçiren; iklimi, topografyası, toprak ve su özellikleri birçok ege adasından farklı şekillenen Yunanistan’ın Santorini adası doğal afetlerin kent kimliğine ve mimari oluşuma etkisinin araştırılması için nitelikli bir örnek olarak ele alınmaktadır. Kentin oluşuma ilişkin literatür çalışması kapsamında adanın iklimsel, jeomorfolojik ve tarihsel özellikleri araştırılarak, bu etkenlerin kent kimliğini, kent dokusunu ve mimari yapılaşmayı nasıl şekillendirdiği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent Kimliği, Doğal Afetler, Mimari Özellikler, Santorini

Doi: 10.17365/TMD.2015614143

Tam Metin