Year:2022   Issue: 25   Area: Landscape Architecture  

Banu KARAŞAH, Derya SARI
DISTANCE DESIGN STUDIO EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS AND THE EFFECT OF MODELING ON DEVELOPMENT OF SPACE CONCEPT
 
Aim: In this study, it is aimed to embody the achievements of the students who training basic design education by transforming them into space fictions and to reveal how they shape the topography in line with the problem given in this process. Method: Students were expected to find sources of inspiration in line with a certain concept, then interpret these sources of inspiration, blend them with topography, and transform them into space setups. At the end of the course conducted through synchronous online studios, a questionnaire was applied to the students. Results: Within the scope of the study, 6 of the students' original products were evaluated. According to the questionnaire conducted with the students; it was determined that the majority of the students were satisfied with their products, the basic design elements and principles were effective while creating the design product. It was determined that the gains in the design development process contributed to inspired examples to the development of creativity, to understand the space, to motivate to do research, to understand the relationship between activity and space, to development of creativity, to three-dimensional thinking skills, to their ability to transform intangible concepts into tangible spaces, to create a variety of activities and to their motivation to produce original products were determined. Conclusion: It was seen that the obtained data supported the hypotheses of the study. During the studio lesson, the students' transformation of the tangible/intangible ideas they inspired into three-dimensional spaces contributed to their learning of the activity-space relationship. Although the design process in the study was carried out in a digital studio, the products can be a reference and a source of inspiration for future studies.

Keywords: Landscape Design, Model, Basic Design, Inspired by Nature

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.08

COVID-19 SÜRECİNDE UZAKTAN TASARIM STÜDYOSU EĞİTİMİ VE MEKÂN KAVRAMININ GELİŞTİRİLMESİNDE MODELLEMENİN ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmada temel tasarım eğitimi alan öğrencilerin derste elde ettikleri kazanımlarını mekân kurgularına dönüştürerek somutlaştırmaları ve bu süreçte verilen problem doğrultusunda topoğrafyayı nasıl biçimlendirdiklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Öğrencilerin belirli bir konsept doğrultusunda esin kaynakları bulmaları, sonrasında bu esin kaynaklarını yorumlayarak topoğrafya ile harmanlamaları ve mekan kurgularına dönüştürmeleri beklenmiştir. Senkron çevrimiçi stüdyolar üzerinden yürütülen ders sonunda öğrencilere bir anket çalışması uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamında öğrencilerin özgün ürünlerinden 6 tanesi değerlendirilmiştir. Uygulanan anket çalışmasına göre; öğrencilerin büyük çoğunluğunun oluşturdukları ürünlerden memnun olduğu, tasarım ürününü oluştururken temel tasarım ögelerinin ve ilkelerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Tasarım geliştirme sürecinde edindikleri kazanımların; esinlenilen örneklerin yaratıcılığın gelişmesine, mekân kurgusunu anlamaya, araştırma yapma motivasyonlarına, etkinlik ve mekân ilişkisini anlamalarına, yaratıcılığın gelişmesine, üç boyutlu düşünme becerilerine, soyut kavramları somut mekânlara dönüştürebilme becerilerine, etkinlik çeşitliliği oluşturmalarına ve özgün ürünler ortaya koyma motivasyonlarına katkı sağladığı belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmada elde edilen verilerin çalışmanın hipotezlerini desteklediği görülmüştür. Stüdyo dersi sürecinde, öğrencilerin ilham aldıkları soyut/somut fikirleri üç boyutlu mekânlara dönüştürmeleri etkinlik-mekân ilişkisini öğrenmelerine katkı sağlamıştır. Çalışmada tasarım süreci dijital stüdyo ortamı üzerinden yürütülmüş olmasına karşın çıkan ürünler ileride yapılacak çalışmalara bir referans ve ilham kaynağı olabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Tasarımı, Maket, Temel Tasarım, Doğadan Esinlenme

Doi: 10.17365/TMD.2022.TURKEY.25.08

Tam Metin