Year:2020   Issue: 21   Area: Interior Architecture  

Fatoş ÇAKICIOĞLU İLHAN, Meryem YALÇIN
EFFECTS OF ENVIRONMENTAL GRAPHIC DESIGN ISSUES AS A SUPPORTIVE SOURCE OF HOSPITAL SPATIAL PERCEPTION
 
Aim: Increased awareness of creating design solutions that can meet the social and psychological needs of patients in healthcare spaces highlights research on the psychology of place-patient/ doctors/healthcare staff. Therefore, patient-oriented health space designs that provide a sense of trust and satisfaction to patients – along with a supportive approach to their treatment – are the points of departure in this study, while understanding the effects and experiences of design on patients. Environmental graphic design elements (photographs, illustrations, typography, and pictograms) in the interiors of hospitals emerge as the factors that shape the patient's spatial experience, such as orientation, information, and perception of a space. In this study, the effects of such design elements on user perception in health spaces were investigated, and these design criteria that play a role in determining and actively interacting with the environmental graphic design elements in hospital spaces are encountered. Based on the abovementioned facts, this research aims to contribute to the graphics in health spaces in the context of environmental graphic design, with experience covering both fields. Method: Three hospitals, which are sufficient in terms of environmental graphic design elements and have differences between them, were determined as the research places. The elements in these hospitals were photographed and surveyed on user groups (patients, doctors, health personnel) who experienced the places continuously or temporarily. Results and Conclusion: It was demonstrated by statistical data that the elements in the investigated places could not provide the expected effects as a whole. As a result, environmental graphic design applications that have a supportive design understanding in hospital spaces should have a holistic language, and that design understanding can only be demonstrated with the cooperation of architects, interior designers, graphic designers, and industrial designers.

Keywords: Healthcare Spaces, Interior Design, Visual Identity

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.1

ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMININ DESTEKLEYİCİ BİR UNSUR OLARAK HASTANELERDE MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Amaç: Hastalara güven ve memnuniyet sağlayabilen, tedaviyi destekleyici yaklaşıma sahip hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları mekân-hasta/doktor/sağlık personelinin açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle, hastalara güven ve memnuniyet duygusu veren hasta odaklı sağlık mekânı tasarımları- tedaviye destekleyici bir yaklaşımla birlikte-tasarımın hastalar üzerindeki etkilerini ve deneyimlerine örnek teşkil eden bu çalışmada sağlık iç mekanlarında çevresel grafik tasarım elemanları (fotoğraflar, illustratif, tipografik ve piktogramlar), kullanıcıların oryantasyonları, bilgilendirmeleri ve mekân algıları gibi mekânsal deneyimini şekillendiren faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, bu tasarım unsurlarının sağlık alanlarındaki kullanıcı algısı üzerindeki etkileri araştırılmış ve hastane mekanlarında çevresel grafik tasarım unsurlarının belirlenmesinde ve aktif olarak etkileşimde rol oynayan tasarım kriterleri ele alınmıştır. Yukarıda sözü edilen gerçeklere dayanarak, bu araştırma hem mekân tasarımı hem de çevresel grafik tasarım bağlamında sağlık alanlarındaki grafiklere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma mekânı olarak çevresel grafik tasarım elemanları açısından değerlendirilmeye elverişli üç adet hastane belirlenmiştir. Bu hastanelerdeki elemanlar fotoğraflanarak mekanları sürekli veya geçici olarak deneyimleyen kullanıcı grupları üzerinde (hasta, doktor, sağlık personeli) anket uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen istatistiksel verilere göre araştırma yapılan hastane mekanlarındaki tasarım elemanlarının beklenen etkileri sağlayamadığı gösterilmiştir. Sonuç olarak, hastane mekanlarında destekleyici tasarım anlayışına sahip çevresel grafik tasarım uygulamaları bütünsel bir dile sahip olmalıdır ve bu tasarım anlayışı ancak mimarlar, iç mekân tasarımcıları, grafik tasarımcılar ve endüstriyel tasarımcıların iş birliğiyle sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Mekanı, İç Mekân Tasarımı, Görsel Kimlik

Doi: 10.17365/TMD.2020.21.1

Tam Metin